anomerik karbon atomu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte anomerik karbon atomu kelimesinin manası:

 1. Monosakkaritlerin karbonil karbon atomunun monosakkaritin kendi içinde bulunan veya bir başka alkole ait hidroksil grubuyla etkileşmesiyle oluşan glikozidik bağ sonucu asimetrik karbon atomuna dönüşen karbonil atomu.

anomerik karbon atomu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • omega karbon atomu: Yağ asitlerinde karboksil grubundan en uzaktaki karbon atomu veya yağ asitlerinin metil grubu karbon atomu, n karbon atomu. Devamını Oku

 • asimetrik karbon atomu: Dört bağına da farklı atomun bağlandığı karbon atomu. Dört farklı kimyasal gruba bağlanan bir karbon atomu, şiral karbon, şiral merkez. Devamını Oku

 • n karbon atomu: Omega karbon atomu. Devamını Oku

 • şiral karbon: Asimetrik karbon atomu. Devamını Oku

 • karbon anyonu: Negatif olarak yüklü bir karbon atomu. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyon, karbon eksini. Devamını Oku

 • epimerler: Zincir veya halka yapıları aynı olup sadece bir tane asimetrik karbon atomu üzerindeki H ve OH gruplarının konumları farklı olması sonucu oluşan izomerler. Ör. D-glukoz ve D-mannoz epimer iki moleküldür. Devamını Oku

 • karbon 12: Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada bulunan karbonun %98,9 unu oluşturur. Atomik kütle skalasının oluşturulmasında temel olarak alınmıştır. Tanım olarak tek bir karbon atomunun kütlesi tam 12 atomik kütle birimidir. Devamını Oku

 • keton: Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna Devamını Oku

 • karbon biroksit karbon ikioksit oranı: Fırın atmosferinin istenilen bileşimde olmasını sağlamak için yapılan ayarlamada kullanılan karbon biroksitin, iki-oksite oranı. (CO/CO2). Devamını Oku

 • karbon katyonu: Pozitif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyum. Devamını Oku

 • kiral karbon atom: Kendisine dört farklı grubun bağlandığı karbon atomu. Kiral karbonu olan moleküllerin ayna görüntüsü üstüste çakışmaz. Devamını Oku

 • karbon monoksit: Formülü CO olan , karbonun tam yanmaması sonucu oluşan ,maden ocaklarında, otomobil eksozlarında bulunan ,renksiz, zehirli bir gaz. Elektron transfer zincirinde sitokrom c oksidaz kompleksinden oksijene elektron transferini engelleyen, renksiz, Devamını Oku

 • kolesterol esteri: Kolesterolün üçüncü karbon atomuna bağlı hidroksil grubuyla herhangi bir yağ asidinin karboksil grubu arasında bir mol su çıkmasıyla oluşan ester. Devamını Oku

 • keto: Karbonil grubunu belirten ön ek. İki karbon atomuna bağlı karbonil grubu. Ketonla ilgili veya ketondan yapılmışŸ (Kimya) Devamını Oku

 • demir karbon ötektoidi: Demir-karbon çizgesinde, % 0.8 karbon ve 732°C sıcaklık karşısında gösterilen nokta. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar