ardışık olasılık oran sınaması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ardışık olasılık oran sınaması kelimesinin manası:

 1. (örk.) (...)önsavına ve (...)önsavına ilişkin olasılıklar olmak üzere (...)olasılık oranının B ve A gibi iki değişmez arasında olup olmamasına göre yapılan sınama. (...)ise örnekleme sürdürülür.

ardışık olasılık oran sınaması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • olabilirlik oran sınaması: (İstatistiksel sınamalar) İki olabilirlik işlevinin oranına dayalı bir sınama, anlamdaş olasılık oran sınaması. Devamını Oku

 • anlamlılık sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Bir sıfır önsavında öne sürülen savın anlamlılığını araştıran sınama. Devamını Oku

 • durbin watson sınaması: Durbin Watson katsayılarından hareketle istatistiksel olarak hata terimleri arasında ilişkinin bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan sınama yöntemi. (bağlanım çözümlemesi) Artıklar arasında özilişki olup olmadığını araştırmak için geliştirilmiş bir sınama. Devamını Oku

 • olasılık önkoyutları: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1- Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)’dir. 3- Bağdaşmaz olaylardan birinin yada ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir. Devamını Oku

 • olasılık dağılımı: Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Devamını Oku

 • gerçekleşme olasılığı: Görgül olasılık tanımına göre “n” sayıdaki denemede “r” kez gözlenmiş bir olaya ilişkin olan ve gözlenme sıklığının deneme sayısına oranıyla dile getirilerek 0’la I arasında değişen değer, bkz. olasılık kuramı, önsel olasılık. Devamını Oku

 • yanlı sınama: (İstatistiksel sınamalar) Karşıt önsav doğru olduğunda, yokluk önsavını geri çevirme olasılığının, yokluk önsavı doğru olduğu zaman geri çevirme olasılığından (birinci tür yanılgıdan) daha küçük olduğu sınama. Devamını Oku

 • pearson çarpıklık ölçüsü: Aşağıdaki biçimde verilen çarpıklık ölçüsü : (ortalama-ortanca) /ölçünlü sapma. Pearson türü dağılımlar için (…) ilk iki beklem oranı olmak üzere, bu çarpıklık ölçüsü, (…) oranı ile verilir ay.bk. beklem oranı. Devamını Oku

 • alan olasılık örneklemesi: Örneklenecek evren birimlerini, alanda kendiliğinden kümelendiren konut, konut topluluğu, yerleşme birimlerini vb. ilk örnekleme birimleri sayarak örneği bu birimler arasından alan örnekleme işlemi. Devamını Oku

 • bağımsız olasılıksal değişkenler: (olasılık kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x,y) = (…)eşitliğini sağlayan olasılıksal değişkenler. X ve Ybağımsız olasılıksal değişkenleri sürekli ise, f(x,y) = (…) ve kesikli ise, p(x,y)=(…) olur. Devamını Oku

 • poisson dağılımı: Küçük olasılıklar dağılımı. (olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a’ya eşittir. Devamını Oku

 • olasılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal Örnek: O gün biyolojicinin yazılı yapma olasılığı vardı. Ç. Altan O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi, ancak yine de tam bir kesinliliğin bulunmaması durumu. Devamını Oku

 • önsel olasılık: (olasılık kuramı) Denemeler yapılmadan önceki olasılık. Bir ya da birden çok denemeden elde edilen sonuca dayalı olasılığa da sonsal olasılık denir. ay. bk. Bayes savı. Devamını Oku

 • bağlaşık olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ve ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan, çarpma kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. ayrık olasılık. Devamını Oku

 • ışık sınaması: Işıkların yerleştirilmesi, görünçlüğün gereklerine göre devindirilmesi, yeğinliklerinin düzenlenmesi amacıyla yapılan sınama. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar