bazal azot değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte bazal azot değeri kelimesinin manası:

  1. Ergin hayvanlarda yaşama payı protein gereksiniminin belirlenmesinde kullanılan ve endojen gübre azotu x 0. 4, endojen idrar azotuyla deri döküntüleri azotunun toplamından oluşan değer.

bazal azot değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • gros protein değeri: Civcivler için yem proteinlerinin kalitelerini belirlemek için kullanılan protein değerlendirme sistemi, GPD. Devamını Oku

  • dekstroz eş değeri: Şekerler ve nişasta hidrolizatlarıyla bağlantılı olarak kullanılan, kuru maddenin bir yüzdesi olarak dekstroz cinsinden hesaplanarak belirtilen toplam indirgen şeker miktarı. Devamını Oku

  • asitlik değeri: Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik. Devamını Oku

  • peroksit değeri: Bir kilogram örnekte belli bir süre içinde oksidasyon sonucu oluşan peroksidin miliekivalan (mEq) olarak ifadesi ve yağlardaki acılaşmanın ölçüsü. Yağın tayininin yapıldığı andaki oksitlenme düzeyini ölçtüğü ve daha sonra değişebileceği göz önüne alınarak bu değere ilk peroksit düzeyi denir ve 5 mEq/kg’ın altında olduğunda yağın acılaşmış olduğu kabul edilir, ilk peroksit düzeyi, yağlardaki peroksit sayısı. Devamını Oku

  • konservelerde F değeri: Sağlık açısından en riskli ve sıcaklığa en dayanıklı mikroorganizmalar baz alınarak belirlenen, konservelerin sterilizasyon aşamasında kullanılan değer. Devamını Oku

  • Rf değeri: [Rf değeri] Kağıt ve ince tabaka kromatografisinde, mevcut bileşenlerden birinin yürüdüğü noktanın başlangıç noktasına uzaklığının, çözücünün yürüdüğü toplam uzunluğa oranı. Bu değer belli şartlarda, belli bir madde için yaklaşık sabittir. Devamını Oku

  • metabolik azot: Sindirim kanalına gelen azot sekresyonu ve bağırsak döküntülerinden oluşan sindirilmeyen yem azotu. Devamını Oku

  • hisse başına defter değeri: Hisse senedinin muhasebe değeri olup, şirket özkaynakları toplamının varolan hisse senetleri sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Devamını Oku

  • azot: Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N). Atmosferde % 80 oranında bulunan, kimyasal simgesi N olan, renksiz, Devamını Oku

  • negatif azot dengesi: Birçok hastalık ve beslenmeye bağlı olarak gelişen, vücuttan atılan azotun alınan azottan daha fazla olduğu, özellikle laktasyon başlangıcında protein gereksinimini artması ancak rasyonla yeterli protein alınamadığı durumlarda hayvanların vücut depolarını kullanmak zorunda kaldığı ve verim düşüklüklerine neden olduğu beslenme problemi. Devamını Oku

  • azot devri: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kullanılması, dokularda kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tarafından kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam Devamını Oku

  • viskozite değeri: 100 cm³ sıvının akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden boşalma süresinin saniye olarak miktarı. Devamını Oku

  • pazar değeri: Taşınmaz değerlendirmelerinde, kamulaştırma işlemlerinde ve vergilemede kullanılan ve pazarda istekli bir alıcının istekli bir satıcıya ödemeyi üstlenebileceği karşılık parası. Devamını Oku

  • bazal hücreli karsinom: Baş ve boyun bölgesinde, bazal hücrelerden köken alan, genellikle metastaz yapmayan, kedilerde sıklıkla, köpeklerde seyrek olarak diğer türlerde ise hiç bildirilmemiş kötücül deri tümörü, bazaliyom, bazilom. Yüzeyi genellikle ülserli, dermis ve deri altı dokulara yayılabilen kitlelerden oluşur. Devamını Oku

  • elden çıkarma değeri: Bir işletmenin kapanması veya devredilmesi durumunda varlıklarının satışından elde edilebilecek tahmini değer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar