düz sıra sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte düz sıra kelimesinin manası:

 1. Bir sözcükteki düz ünlülerin sırası: Anne, çiçek, eşit, inanmak, bırakılanlardan, alınmışlar, elemişler örneklerinde olduğu gibi.

düz sıra ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ünsüz atlaması: (Derleme.. Konson atlaması, ünlülerin incelik-kalınlık bakımından ünsüzlere etkisi) k, g, ğ,l,h ünsüzlerinin ince veya kalın ünlülere göre boğumlanma noktalarının değişmesi: Kedi, kadı; gene, gaga; eğe, ağa; bel, bal; hele, hala örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • en az çaba kuralı: Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyle sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • önses düşmesi: Sözcük başındaki bir sesin kaybolması: (ısıcak) > sıcak, (ısıtma) > sıtma örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • içses düşmesi: Sözcük içindeki bir ünsüzün kaybolması: (Arslan) > aslan, serp -> (sep-) , çift> (çit) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • hece sınırı: Bir hecenin bitip ötekinin başladığını gösteren ses aralığı: Araba (a-ra-ba) , evlerden (ev-ler-den) , ağaçların (a-ğaç-la-rın) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin: İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır. Devamını Oku

 • iyelik düşmesi: Yapım eki getirilen ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması: Edirnekapılı (Edime+kapı-sı-lı) , tahin helvacı (tahin helva-sı-cı) , Adapazarlı (Ada+pazar-ı-lı) , Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı) , Ankara Üniversiteliler (Ankara Üniversite-si-li-ler) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • pekiştirme ünlüsü: Pekiştirmeli kelimelerde kavramı güçlendirmek için türeyen ünlü: Yap-a-yalnız, çep-e-çevre, güp-e-gündüz gibi. Pekiştirmeli sözcüklerde kavramı kuvvetlendirmek için türeyen ünlü: Sap-a-sağlam, yap-a-yalnız, çep-e-cevre, güp-e-gündüz örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • aklına sığdırmak: Bir şeyin olabileceğine inanmak, aklı almak. Devamını Oku

 • dönüşlü adıl: (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri Devamını Oku

 • ahenk durağı: Anlatımı etkili kılmak için, söz arasında, anlamın gerektirdiği durak: Ey / Türk gençliği! / Birinci vazifen / Türk istiklâlini / Türk cumhuriyetini / ilelebet / muhafaza / ve müdafaa etmektir; “Düşman geldi / bölük bölük / dizildi / Alnımıza / kara yazı / yazıldı / Tüfek icat oldu / mertlik bozuldu / Eğri kılıç kında Devamını Oku

 • Spearman sıra korelasyon kat sayısı: Değişkenlerin dağılımlarının normal dağılmadığı veya örnek büyüklüğünün az olduğu veya dağılımının kestirilemediği durumlarda kullanılan parametrik olmayan bir ilişki ölçüsü. Devamını Oku

 • içses: Sözcüğün önses ve sonsesi arasında kalan ses veya sesler: Baş (b-a-ş) , bekleyiş (b-ekleyi-ş) , aralık (a-ralı-k) , araba (a-rab-a) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • güdümlü para siyasası: Satakta ederler düzlemini büyük düşüş ve yükselişlerden koruyabilmek amacıyla yürürlükteki paranın satın alma gücünü istenildiği gibi yürütme ve yönetme siyasası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar