eyyub sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte eyyub kelimesinin manası:

 1. (A.S.) : Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İshak Aleyhisselam'ın oğlu olan Ays'ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, yine sabretti. Yaraları kurtlandı, yanına kimse varmaz oldu, yalnız bir zevcesi ona hizmet ederdi. O yine sabreder ve ibadetine devam eylerdi. (Kısas-ı Enbiya Cevdet Paşa)(Sabır kahramanı Hazret-i Eyyub Aleyhisselam'ın şu münacatı, hem mücerreb, hem tesirlidir.Hazret-i Eyyub Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki:Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i İlahiyye için demiş: "Ya Rab! Zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime hale veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip enva-i merhametine mazhar eylemiş. L.)(Hz. Eyyub'un (A.S.) zahiri yara hastalıklarının mukabili, bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hz. Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şübhe kalb ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyyub'un (A.S.) yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdid ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdid ediyor. O münacat-ı Eyyubiyeye o hazretten bin def'a daha ziyade muhtacız. L.) (Osmanlıca'da yazılışı: eyyûb)

eyyub ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eyyub: (A.S.) : Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyub Aleyhisselam, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlaki emvali elinden gitti. O yine şükretti. Hasta oldu, yine Rabbine şükrediyordu, sabrediyordu. Bedeninde yaralar açıldı, Devamını Oku

 • eyyubül ensarı: (Bak: Ebu Eyyub-ül Ensari) (Osmanlıca’da yazılışı: eyyûb-ül ensarî) Devamını Oku

 • salahaddini eyyubı: (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslam dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zat hakkında bir Avrupalı tarihçi: “İslamın en saf kahramanı” diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteyen kumandanlarına şöyle hitab etmiş ve az bir kuvvetle Haçlı kuvvetlerini perişan etmiştir.- Madem ölümden korkuyoruz, niçin Devamını Oku

 • ebu eyyub el ensari: asıl adı halid b. seyd’dir. sahabedendir. rasûlullah medine’ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. istanbul’a kadar gelip bizanslılarla savaştı (ar.) er. – asıl adı halid b. seyd’dir. Devamını Oku

 • ebu eyyub: Deve, cemel. Devamını Oku

 • ebd eyyub: Deve cemel Devamını Oku

 • ehli bida: (Bak: Bid’at)(Ehl-i bid’a, ecnebi inkılabcılarından böyle meş’um bir fikir aldılar ki: Avrupa, Katolik Mezhebini beğenmeyerek başta ihtilalciler, inkılabcılar ve feylesoflar olarak, Katolik Mezhebine göre ehl-i bid’a ve Mu’tezile telakki edilen Protestanlık Mezhebini iltizam edip, Fransızların İhtilal-i Kebirinden istifade ederek, Katolik Mezhebini kısmen tahrip edip, Protestanlığı ilan ettiler.İşte, körü körüne taklidciliğe alışan buradaki hamiyet-füruşlar diyorlar ki: Devamını Oku

 • meratibi hayat: Hayat mertebeleri.(Birinci sual: Hz. Hızır (A.S.) hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?Elcevap : Hayattadır, fakat meratib-i hayat beş’tir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema, hayatında şüphe etmişler.Birinci Tabaka-i Hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyeddir.İkinci Tabaka-i Hayat : Hz. Hızır ve İlyas Aleyhimesselamın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani Devamını Oku

 • azrail: Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli melek Örnek: Azrail ala canını, unuttura her sanını / Kara toprağa tenini kararlar bir eyyam gelir. Yunus Emre ölüm meleği Ölüm meleği. Dört büyük melekten Devamını Oku

 • alemdarı nebi: Peygamberimizin (A.S.M.) bayraktarı olan Hz. Ebu Eyyub-il-Ensari (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: alemdâr-ı nebi) Devamını Oku

 • anarşi: Başsızlık. Kargaşa, başıboşluk Örnek: Babamın ölümünden sonra kalabalık evimiz bir anarşi devresi geçirmişti. R. N. Güntekin Siyasi baştanımazlık. Devamını Oku

 • bizimki: Bizim olan, bizimle ilgili olan. Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz. Devamını Oku

 • cevşeni kebır: Büyük zırh. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (A.S.M.) vahiyle gelen en azim ve en mühim bir münacatın ismidir. Bu harika münacat, marifetullahda terakki eden bütün ariflerin münacatının fevkindedir. Bin hasiyeti olan ve bin Esma-i Hüsna’yı içine alan emsalsiz bir münacat-ı Peygamberiyedir. (Osmanlıca’da yazılışı: cevşen-i kebîr) Devamını Oku

 • alemi berzah: Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur’anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı Devamını Oku

 • ebu eyyubil ensarı: Sahabe-Yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazreci diye de anılır. Hicretten sonra Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandarlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fani olduğu halde teberrüken Kostantiniyye’nin fethine azimet eden İslam ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid olmuştur. Sonradan ancak Sultan Mehmed Fatih’in Hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından mezarı keşf edilmiştir. 150 hadis-i Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar