göstergebilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte göstergebilim kelimesinin manası:

 1. (matematiksel mantıkta) göstergelerin dildeki kullanımları ya da dile uygulanması.

göstergebilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gösterge bilimi: İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik. Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanması. Devamını Oku

 • gödel teoremleri: Formal sistemlerin tam olmadığına ilişkin, matematiksel mantığın iki teoremi. 1939 yılında Avusturya’lı matematikçi Kurt Gödel tarafından verilmiştir. Devamını Oku

 • çağdaş mantık: Boole ve Frege’yle başlayıp, White-head-Russell i!e önemli bir aşama yapıp biçimsel dizgelerin incelenmesine ağırlık veren mantık çalışmalarına günümüzde verilen ad. Krş.. matematiksel mantık, simgesel mantık, geleneksel mantık, Devamını Oku

 • impractical: Elverişsiz, uygulanması mantığa aykırı Beceriksiz. Devamını Oku

 • mantık ilkeleri: Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt: 1- Özdeşlik İlkesi, 2- Çelişmezlik ilkesi, 3- Üçüncü durumun olmazlığı ilkesi. Devamını Oku

 • bileşik göstereç: Karmaşık olgular: ölçmek üzere başvurulan ve yalınç göstergelerin birleştirilmesinden oluşan çokboyutlu ölçme dizgesi, bkz. göstergeç. Devamını Oku

 • mantık cebiri: Matematiksel mantığın sözlü önermeler üzerinde mantıksal işlemlerinin cebiri. Devamını Oku

 • saptanmaz mantıksal dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz Devamını Oku

 • marka çevirisi: Bir dildeki markanın başka dile çevrilerek kullanılması. (Fransa’daki “eau écarlate”ın İngilizce’ye “scarlet water”a çevrilip kullanılması ya da İngilizce “eagle” markasının dilimize “kartal” olarak çevrilmesi gibi). Devamını Oku

 • gerçeküstü oyun: İlkin, 1918’de, Apollinaire’in “Tiresias’ın Memeleri” adlı oyunu için kullanılan bir terim. Gerçekçi, mantıkçı, usçul, alışılagelmiş imgeleri bırakıp oyuna mantık dışı çağrışımlar, bilinç altından kopma ayrıntılar, düşsel öğeler getiren oyun. Örnek: Cocteau’nun “Orphée” si (1926), Antonin Artaud’nun “Kan Fıskiyesi”. Devamını Oku

 • eşitlik imi: İki addan, bu iki adın (bir tek) aynı nesneyi gösterdiğini dile getiren bir önermeyi oluşturan mantıksal değişmez niteliğindeki ikili yüklem. || Bu im ‘ = ‘ biçiminde dile getirilir. Devamını Oku

 • felsefe mantığı: Felsefe sorunlarıyla yakın ilgisinden dolayı yöneticiler mantığına verilen ad. ||Krş.. kipler mantığı, bilgisel mantık, sanısal mantık, ödev mantığı, süreler mantığı, yeğlemeler mantığı, kararlar mantığı. Devamını Oku

 • kipler mantığı: (…) : Anl. gerçelkipler mantığı. 2-Genel yöneticiler mantığı. ||Başka bir biçimde belirtilmediğinde ‘kipler mantığı’ deyimi, bu sözlükte “gerçelkipler mantığı” anlamında kullanılır. Krş.. karmaşık yöneticiler mantığı. Devamını Oku

 • yorumlayan: Sözedilen dildeki bir deyimin ya da çıkarımın belli bir yorumda kazandığı anlamı belirten sözeden dildeki deyim; sözedilen dildeki yorumlanan deyimin sözeden dildeki çevirisi. Devamını Oku

 • süreler mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar