halaka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte halaka kelimesinin manası:

 1. (Halik. C.) Berberler.

halaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ana yol: Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol, cadde Örnek: Bütün dükkânlar, manifaturacılar, bakkallar, berberler, kunduracılar bu ana yolun üzerindedir. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • halikı: Demirci. (Osmanlıca’da yazılışı: halikî) Devamını Oku

 • bandoline: Bir çeşit saç yağı. Briyantin, ayva tohumları ve diğŸer bileşŸenlerle yapılan ve 19 ve 20’nci yüzyıllarda berberler tarafından saça şŸekil vermek ve saçın parlak görünmesini sağŸlamak için kullanılmışŸ olan parfümlü Devamını Oku

 • halik: Yaradan, Allah, Tanrı Örnek: İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir. Atasözü Devamını Oku

 • berber: Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse. Bu işin yapıldığı dükkân Örnek: Bütün dükkânlar, bakkallar, berberler, kunduracılar bu ana yolun üzerindedir. S. F. Abasıyanık Oyuncuların saçlarını Devamını Oku

 • cenab: Bk. Cenap “yan”manasına gelir. şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. hazret, cenab-ı hakk, cenab-ı halik, allah. – dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılmaktadır Devamını Oku

 • abdülhalik: Yaratan, yoktan var eden (Allah’ın kulu). yaratan, yoktan vareden, yaratıcı allah’ın kulu. – halik, allah’ın isimlerinden. “abd” takısı almadan kullanılmaz Devamını Oku

 • salibei külliye: Man: Bir şeyin nefyine delalet eden kaziye. Bir şeyin bütün bütün olmadığını veya mevcudattan hiç birisine hakim ve müessir olmadığını iddia ve isbat eden hüküm.(Halk-ı eşya hakkında “mucibe-i külliye” sadık olmadığı takdirde “salibe-i külliye” sadık olur. Yani ya bütün eşyanın Halikı Allah’tır veya Allah hiçbir şeyin Halikı değildir. Çünkü: Eşyanın arasında muntazam tesanüd ile halk Devamını Oku

 • mutezile: Kaderi inkâr ederek “kul, ettiklerinin yaratıcısıdır” diyen ve Tanrı’nın sıfatları konusunda sünnet ehlinden ayrılan bir felsefe. Aklına güvenerek ve “kul, fiilinin halikıdır” demekle hak mezheblerden ayrılan bir fırka. Bunlar dalalet Devamını Oku

 • delaili nübüvvet: Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.(Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam iddia-yı Nübüvvet etmiş; Kur’an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehl-i tahkikin yanında bine kadar mu’cizat-ı bahireyi göstermiştir. O mu’cizat, hey’et-i mecmuasiyle, dava-yı nübüvvetin vukuu kadar vücudları kat’idir. Kur’an-ı Hakim’in çok yerlerinde en muannid kafirlerden naklettiği sihir isnad etmeleri gösteriyor ki; o muannid kafirler dahi mu’cizatın Devamını Oku

 • uhuvvetkarane: Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile.(Uhuvvetin sırrı: Şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek. L.)(Her ikinizin, Halikınız bir, Malikiniz bir, Mabudunuz bir, Razıkınız bir… Bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, Dininiz bir, Kıbleniz bir.. Bir bir yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz Devamını Oku

 • insaniyeti kübra: Büyük ve en makbul olan insanlık, yani, İslamiyet.(Ey Nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Halik-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismi ile bütün mat’umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir Devamını Oku

 • ezeliyye: Ezele mensub, ezel ile ilgili, ezelilik.(S – Bütün silsilelerin Halik’ın vücub-u vücuduna kat’i şehadetleri göz önünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahib olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir?C – Kasd ve dikkatle değil, sathi ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve batıla, mümkin nazarıyla bakılabilir. Mesela:Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilali Devamını Oku

 • halkı efal: Mu’tezile fırkasının bir tabiridir. Hayvan ve insanların, kendi fiillerinin hakiki müessiri olduğunu iddia etmelerine verilen isimdir. (Bu iddialarını Ehl-i Sünnet uleması müsbet delillerle reddetmiştir.)(Ehl-i dalalet ve bid’at fırkalarından bir kısım zatlar, ümmet nazarında makbul oluyorlar. Aynen onlar gibi zatlar var; zahiri hiçbir fark yokken, ümmet reddediyor. Bunda hayret ediyordum. Mesela: Mu’tezile mezhebinde Zemahşeri gibi, İ’tizalde Devamını Oku

 • siyeri nebi: Mevzuu Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) hayatı, ahlakı ve yaşayışı olan, O’nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.(Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın ahval ve evsafı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahval-i galibi, beşeriyetine bakar. Halbuki o Zat-ı Mübarek’in şahs-ı manevisi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki; Siyer ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar