hansencilik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte hansencilik kelimesinin manası:

 1. Devletin, istem yaratarak kapitalistlerin yatırımlarını ve üretimlerini artırmalarını sağlaması ve bu harcamalar yoluyla da işlendirme yaratması gerektiğini ileri süren ve Keynesyen bir iktisatçı olan Hansen tarafından geliştirilen sav.

hansencilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yata pata modeli: J. Hicks ve A. H. Hansen tarafından geliştirilen mal ve para piyasalarında eşanlı dengenin sağlanması için gerekli denge faiz oranı – gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinin belirlenmesi ve iktisat politikası uygulamalarının söz konusu dengeyi hangi yönde ve miktarda değiştireceğini açıklayan Keynesyen model. Devamını Oku

 • mutlak üstünlükler kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre hangi malı daha düşük emek maliyetiyle üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşarak dışsatımını, daha yüksek Devamını Oku

 • toplam harcama yaklaşımı: Devalüasyonun dış dengeyi sağlamadaki başarısını, eksik işlendirme koşullarında millî geliri arttırıcı ve tam işlendirme koşullarında ise toplam harcamaları kısıcı etkileriyle açıklayan ve Sidney Alexander tarafından geliştirilen Keynezyen dış denkleştirme yaklaşımı. krş. Marshall-Lerner-Robinson koşulu, esneklik yaklaşımı Devamını Oku

 • karşılaştırmalı üstünlükler kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre iki malı da yüksek maliyetle üretse bile hangi malı göreli olarak daha düşük emek Devamını Oku

 • gayrisafi yatırım: Bir ülkede, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen ve amortismanları da içeren yatırımların tümü, diğer bir deyişle gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile stok yatırımların toplamı. krş. net yatırım Devamını Oku

 • keynesyen iktisat: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin Devamını Oku

 • mundell fleming modeli: Ekonomide iç denge ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini, YATA-PATA modelini dış dengeyi de içerecek biçimde genişleterek açıklayan R. A. Mundell ve J. M. Fleming tarafından geliştirilen açık ekonomi modeli. Devamını Oku

 • duruma göre iktisat politikası: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen para ve maliye politikaları. krş. kurala göre iktisat politikası Devamını Oku

 • duruma göre maliye politikası: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre kamu harcamaları ve vergileri değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen maliye politikası. krş. duruma göre para politikası Devamını Oku

 • mccallum kuralı: Parasal tabanın büyüme oranının hem enflasyon hedefine hem de toplam istemdeki dalgalanmalar ve verimlilik artışını hesaba katacak biçimde ayarlanması gerektiğini ileri süren ve Bennett T. McCallum tarafından geliştirilen kural. Devamını Oku

 • mundell kuralı: Herbir politika aracının iç denge ve dış denge hedeflerini sağlama açısından hangi alanda daha etkili oluyorsa yalnızca o dengeye yönelik kullanılması gerektiğini ileri süren ve Robert A. Mundell tarafından geliştirilen kural. Devamını Oku

 • kurumcu iktisat: Üretim, tüketim ve bölüşüm gibi konuları iktisadi yasaların değil toplumların siyasi, sosyal, kültürel yapılarından oluşan kurumların belirlediğini öne süren, Thorsten Veblen tarafından ilk defa ortaya atılan ve ardından W.C. Mitchell, Kenneth GaIbraith, Gunnar MyrdaI ve Lowe tarafından geliştirilen iktisat anlayışı. Devamını Oku

 • kurumcu iktisat: Üretim, tüketim ve bölüşüm gibi konuları iktisadi yasaların değil toplumların siyasi, sosyal, kültürel yapılarından oluşan kurumların belirlediğini öne süren, Thorsten Veblen tarafından ilk defa ortaya atılan ve ardından W.C. Mitchell, Kenneth GaIbraith, Gunnar MyrdaI ve Lowe tarafından geliştirilen iktisat anlayışı. Devamını Oku

 • dengeli kalkınma: Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma Devamını Oku

 • klasik ikilik: Ekonomideki parasal değişmelerin üretim, işlendirme ve büyüme gibi reel değişkenler üzerinde etkili olmadığı görüşünden hareketle parasal ve reel çözümlemelerin ayrı ayrı yapılması gerektiğini ileri süren klasik iktisat yaklaşımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar