işten çıkarma oranı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte işten çıkarma oranı kelimesinin manası:

 1. Belirli bir dönemde işten çıkarılan işçilerin toplam işlendirmeye oranı.

işten çıkarma oranı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gelir vergisi: Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi. Gerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi. Devamını Oku

 • emek devir oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne Devamını Oku

 • pazar potansiyeli market potential: incelenen pazarda beklenen toplam talep. belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı. Devamını Oku

 • işlendirme hacmi: Bir ülkede belirli bir dönemde işlendirilenlerin toplam sayısı. Devamını Oku

 • özfinansman oranı: Bir işletmenin belli bir dönemde, yatırım harcamaları için gereksinim duyduğu finansmanın ne kadarını özkaynaklarıyla karşıladığını gösteren ve özkaynaklardan karşılanan yatırım harcamalarının toplam yatırım harcamalarına bölünmesiyle hesaplanan oran. Devamını Oku

 • likidite oranı: Bir işletmenin kısa dönemde likit varlıklarının cari yükümlülüklerine oranı biçiminde hesaplanan, kısa dönemli borçların ödenebilme gücünü gösteren ölçüt. Bk. arıtım oranı Devamını Oku

 • işsizlik oranı: İşsiz sayısının toplam işgücüne oranı. Devamını Oku

 • borç oranı: İşletmenin toplam borcunun toplam varlıklarına oranı. Devamını Oku

 • ürem oranı: Belirli bir yüzde oranıyla, paranın, belirli bir süre içindeki üremi. Paranın belirli bir süre bitimindeki üremi için uygulanan yüzde oranı Devamını Oku

 • halka açıklık oranı: Halka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranı. Devamını Oku

 • arıtım oranı: Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir). Devamını Oku

 • yeterlik eğitimi: Bir görev dalında veya belli bir konuda ön bilgili ve yetenekli kişilerin, bu bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yarayan eğitim. Bir görev dalında ya da belli bir konuda ön bilgili ve Devamını Oku

 • aktif para kasası: Bir ekonomide belirli bir dönemde, işlem ve ihtiyat güdüleriyle elde tutulan toplam para miktarı. Devamını Oku

 • nakit akım oranı: Net dönem kârı ile amortisman toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran. Devamını Oku

 • işlendirme esnekliği: Toplam işlendirmedeki oransal değişmenin milli gelirdeki oransal değişmeye büyüme oranı oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle milli gelirdeki oransal değişmeye toplam işlendirmenin gösterdiği duyarlılık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar