kastalanı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kastalanı kelimesinin manası:

 1. (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafii alimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir. (Osmanlıca'da yazılışı: kastalanî)

kastalanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kudurı: (Hi: 362 – 428) Bağdadlıdır. Ahmed İbn-i Muhammed Bağdadi diye de anılır. Hanefi fıkıh alimlerindendir. Bu zatın, fıkha dair meşhur kitabının ismi de Kuduri’dir. (Osmanlıca’da yazılışı: kudurî) Devamını Oku

 • hakim ebu abdullah: Muhammed bin Abdullah ibn-i Beyyi’ (Hi: 321-405) Samaniye Devleti Nişabur Kadılığında bulunmuş büyük muhaddislerden, Şafii fakihlerinden, asrının en büyük din alimi diye bilinen bir zattır. Bir çok eser te’lif etmiştir. Başlıcaları: El Müstedrek Ale-s Sahihayn, Kitab-ül İlel, El-İklil, El-Emali, Teracüm-üş Şüyuh, El Medhal ila İlm-is Sahih, Fazail-ül İmam-üş Şafii, Tarih-i Ulema-i Nişabur, Marifet-ül Hadis ünvanlarındadır. Devamını Oku

 • celaleddini süyutı: (Hi: 849 – 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyut şehrinde doğdu. Mısır’da vefat etti. Zamanının büyük İslam allamelerindendir. Asıl adı: Ebu Bekir oğlu Abdurrahman’dır. Tefsir, fıkıh, hadis ilmine dair eserleri vardır. Celaleddin Muhammed bin Ahmed Mısri’nin, İsra Suresine kadar yaptığı (Hi: 864’de vefat Devamını Oku

 • sinani ümmi: (Vefatı: Hi: 1075) Halveti Tarikatı Yiğitbaşı kolu ileri gelenlerinden olup Kutb-ül Meani adında Türkçe mensur bir eseri ile matbu ve müretteb bir divanı vardır. Muhammed Sinan-ı Ümmi, Konya vilayeti dahilinde Elmalı’dan olup orada dar-ı bekaya hicret etmiştir. (R. Aleyh) (Osmanlı Müellifleri sh: 187) (Osmanlıca’da yazılışı: sinan-i ümmi) Devamını Oku

 • firuz abadı: (Mecdüddin Muhammed) (Hi: 729 – 817) İran’ın Şiraz Eyaletinde Firuzabad isimli beldenin Kazrun kasabasında doğmuştur. Büyük alimlerdendir. Yedi yaşında Kur’anı hıfzetmişlerdi. Çok seyahat etmiştir. Bursa’ya geldiğinde Yıldırım Bayezid Han tarafından kendisine fevkalade ikram olundu. En meşhur eseri olan altmış ciltten müteşekkil El-Lami lügat kitabından hülasa ettiği Kamus’tur. Yemen’de kadı iken vefat etmiştir. (R. Aleyh) (Osmanlıca’da Devamını Oku

 • imamı taberanı: (Süleyman bin Ahmed Taberani) Hadis alimidir. Şam’da Taberiyye’de doğmuş ve orada vefat etmiştir. (260-360) Kebir, Evsat ve Sagir hadis kitablarını yazmak için 33 sene Irak, Hicaz, Yemen, Mısır ve başka yerleri dolaşmıştır. (Osmanlıca’da yazılışı: imam-ı taberanî) Devamını Oku

 • kasım: Yılın otuz gün süren, on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani. Kışın başlangıcı sayılan 8 Kasım günü başlayıp hıdırellezin ilk günü olan 6 Mayısa kadar altı ay süren dönem. Devamını Oku

 • beyhakı: (Hi: 384-458) Büyük hadis ve fıkıh alimlerinden olup asıl adı Ebubekir Ahmed bin Hüseyn’dir. İmam-ı Şafii mezhebinde sözü sened yerine geçen büyük bir hadis alimidir. Kendisi gibi daha birçok faziletli alimler yetiştiren Beyhak bölgesinin Hüsrevcurd köyündendir. “Kitab-ün Nusus-uş-Şafii” ile “Kitab-üs-Sünen Vel’asar” ve “Essünen-ül-Kebir” ve bir de “Delail-ün-Nübüvve”gibi eserleri vardır. (K.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: beyhakî) Devamını Oku

 • ebu katade haris bin ribiy r: Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu katade haris bin rib’iy r) Devamını Oku

 • ebu katade haris bin ribiy: Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu katade haris bin rib’iy) Devamını Oku

 • ebu katade haris bin ribiy: Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: ebu katade haris bin rib’iy) Devamını Oku

 • ahmedi muhtar: Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimiz. (Osmanlıca’da yazılışı: ahmed-i muhtar) Devamını Oku

 • taberı: (Ebu Cafer Muhammed bin Cerir İbn-i Yezid) (Hi: 224 – 310) İslam tarihçisi ve müfessiri olup Taberistan’da doğmuş, 7 yaşında Kur’anı hıfz edip bütün ömrünü ilme vakf etmiştir. Babasının adına izafetle Ceririye adlı bir fıkıh mektebi kurmuştur. İbn-i Cerir-et Taberi adı meşhurdur. Kur’an-ı Kerimin bütün kat’i sarih manalarını müteselsilen, an’aneli senetle menba-ı Risalete isal ederek Devamını Oku

 • cabirülensarı: Cabir Bin Abdullah El-Ensari (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem’den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere’nin müft–uşu– olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hicri 73 tarihinde 94 yaşında Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. Akabe biatinde bulunan 70 Ensar’dan Medine’de Devamını Oku

 • eimmei erbaa: Dört imam. Müslümanların en büyük ve yüksek alimleri ve müctehidlerinden hak mezheb müessisleri olan ve ehl-i imana rehberlik eden büyük imamlar. İsimleri şöyle sıralanabilir: İmam A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel. (R.A.) (Osmanlıca’da yazılışı: eimme-i erbaa) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar