kentbilim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte kentbilim kelimesinin manası:

 1. 1 - Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine, bayındırılmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi, yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel yönetkil ve güzelduyusal gereklerini gözönünde tutarak düzenleyen uğraşı, bilim ve sanat dalı. 2 - Dar anlamda, yerleşim yerleri için düzentasarlar hazırlamanın yöntemlerini öğreten bilim dalı ve bu dalda yetişmiş kimselerin uğraşısı. 3 - Kent bilimlerinden biri.

kentbilim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • görey yapıtasarcılığı: Bir yerleşim yerinin doğal güzelliklerinin, kırsal niteliklerinin korunması ve geliştirilmesi, insanların bu değerlerden daha çok yararlanmalarının sağlanması amacıyla, kent tasarcılarıyla yakın bir işbirliği yaparak, bu değerlerin bulunduğu alanları uzun süreli tasarlara konu yapan ve bunlarla ilgili tasarımları hazırlamanın yöntemlerini gösteren yapıtasarcılık bilimi alt dalı. bkz. bahçe yapıtasarcılığı. Devamını Oku

 • düşkent: Geçmiş yüzyıllar içinde, kentlerin düzenli ve tasarlı bir biçimde gelişmesine önem vermiş ve bu yolda çalışmış kimselerin, ekonomik olanaklarının elverişliliğini, yerleşim yerlerinin özgül koşullarını, halkın eğilimlerini hesaba katmaksızın, her yerleşim yeri için değişmez bir biçimde önerdikleri tasar türünün doğuracağı varsayılan kent. Devamını Oku

 • özek: Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez. 1 – Bir kentin, tecim ve işgörü etkinliklerinin toplandığı çekirdek kesimi, bk. özbölge, iş özeği, kent özeği. 2 – Kentsel işlevlerin ve Devamını Oku

 • damalıtasar: 1 – Bir kenti, aşağı yukarı dörtgen yapı adalarına bölmeyi amaçlayan kentsel düzentasar. 2 – Eski Mısır ve Mezopotamya kentlerinin biçimlerinden esinlenen, Yunan ve Roma kentlerinin düzentasarlarıyla bu geleneği benimsemiş bulunan ve çağdaş kent tasarlamasında da kullanılan bir tasar türü. 3 – Havadan bakıldığında, birbirini dik açılarla kesen ve birbirine koşut yolların oluşturduğu bir ızgaraya Devamını Oku

 • yetkeci tasarlama: 16. yüzyıldan bu yana, gücünü daha çok dinden alan buyurganların, kilise ve lonca gibi kurumlar dokuncasına elde ettikleri yeni yetkileri güvence altına almayı kolaylaştıracak yeni bir kentsel yerleşim biçimi yaratmak için, uzun, düz ve geniş ana yollara, tekdüze bir yapı düzenine, kesişme noktalarında, anıtlarda, geziliklerde ya da açık kent alanlarında sonuçlanan ışınsal yollara ağırlık veren, Devamını Oku

 • güzel kent akımı: 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve kentsel çevreyi oluşturan önemli öğeler olarak, kent özeklerinin, anıtların ve deniz, akarsu ve göl kıyılarının korunmasına, düzenlenmesine önem veren kentçilik akımı. Devamını Oku

 • eski yapıtlar: Kentlerin düzentasarlarında özel koruma önlemlerine konu yapılmaları gereken, çağbilim, güzelduyu ve sanat yönünden büyük değer taşıyan yapılar. Devamını Oku

 • terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah Örnek: Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. F. R. Atay Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Devamını Oku

 • yapıdüzen yönetmeliği: Kent ve kasabaların düzentasarlarını uygulamak, yapı eylemlerinin bir düzeniçinde ve denetim altında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, her kent yönetiminin genel kurulunca Yapıdüzen Yasasına uygun olarak hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yönetmelik. Devamını Oku

 • kesim kuramı: Bir yerleşim yerinde, oturmaya ayrılmış alanların ve buralarda yaşayan sınıfların, kent özeğinden dışa doğru belli başlı anayollar boyunca uzanacak biçimde bir düzene girme eğiliminde olduklarını varsayan kentsel büyüme kuramı. Devamını Oku

 • bitişik kümekent: Geniş, tasarsız ve düzensiz birçok kentsel yerleşim yerinden oluşan kentsel alan. bkz. enginkent. Devamını Oku

 • işleyim bölgesi: Belirli bir sayının üstünde işçi çalıştıran, insangücünden ayrı erke kullanan, üretim ve tüketim malları üreten işleyim kuruluşlarının yerleşmesi için, kent düzentasarında ayrılmış bölge. Devamını Oku

 • genel tasarcı: Kent tasarlaması görevini yüklenen, işin gerektirdiği uzmanları bir eşgüdüm içinde çalıştırmayı sağlayan, kent tasarlamasının gerektirdiği her uzmanlık dalında biraz, ama bir ya da iki dalda derin bilgisi ve deneyimi bulunan kişi. Devamını Oku

 • çekim özeği: Genellikle hızlı büyüyen, hızlı gelişme gizilgücü bulunan ya da yoğunlaştırılmış yatırımlar, özel olarak hazırlanmış tasarlar ve her türlü kamu yardımlarıyla, kendilerine bu gizilgüç kazandırılmış olan kentler, kentsel yerleşim yerleri. Devamını Oku

 • özel koruma alanı: Gerek çağbilimsel önemi, gerek taşıdığı yüksek sanat değeri, gerekse yerleşme düzeninin özellikleri bakımından bir kent ya da kasabanın öz niteliğini oluşturan ve ilgili kuruluşların katıldığı ortak bir anlaşma uyarınca özel koruma, tasarlama ye geliştirme önlemlerine konu olan kent ya da kasaba kesimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar