keynesianism sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte keynesianism kelimesinin manası:

 1. Keynesçilik, Keynesyencilik, Keynes tarafından gelişŸtirilen işŸsizliğŸi önlemek ve resesyondan kaçınmak için devlet müdahalesini ve kamu harcamalarının artırılmasını savunan ekonomik görüşŸ

keynesianism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • keynes: Maynard Keynes (1883-1946), işŸsizliğŸi önlemek adına kamu harcamalarının artırılmasını ve hükümet müdahalesini savunan itibarlı İngiliz ekonomist Devamını Oku

 • maynard keynes: Maynard Keynes, (1883 – 1946) işŸsizliğŸin önlenmesi için kamu harcamalarının artırılmasını ve hükümetin ekonomiye müdahalesini savunan İngiliz ekonomist Devamını Oku

 • gökyüzündeki kaleler: Castles in the air theory Sürü psikolojisi nedeniyle, iyimser dönemlerde hisse senedi fiyatlarının beklenen ya da beklenenin ötesinde değerlere ulaşmasından dolayı yatırımcının enerjisini model kurarak beklenen değeri hesaplamak yerine sürüye katılmasının doğru olacağını ifade eden ve Keynes tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • erkincilik: Bireyin özgürlüğünü ve ekonomik güçler arasında hür yarışmayı savunan, bireyler, sınıflar ve uluslararasındaki ekonomik ilişkilere devletin karışmamasını isteyen öğreti, liberalizm, devletçilik, toplumculuk karşıtı. Herkese vicdan, inanç, düşünce özgürlüğü tanınmasının gerekli Devamını Oku

 • azami sosyal fayda teorisi: Devlet harcamalarının sınırını tayin etmek ve kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasında kaynakların dağılımını sağlayacak kriterler belirlemek için ortaya atılan teorileridir. Azami Sosyal Fayda Teorisi, devlet ile fert çıkarlarının birbiri ile çatıştığı varsayımından hareket etmekte, bu itibarla devletin ne gibi faaliyetler yapması gerektiğine bizzat kendisinin karar vermesi gerekliliğini savunmaktadır. Ancak devlete bu kararında rehberlik edecek Devamını Oku

 • çoğaltan: Çarpan. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve Devamını Oku

 • kamu kesimi: Devlet eliyle yürütülen ekonomik işlerin bütünü, kamu sektörü. Genel devlet ve kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan kesim. Devamını Oku

 • gayrisafi yatırım: Bir ülkede, genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen ve amortismanları da içeren yatırımların tümü, diğer bir deyişle gayrisafi sabit sermaye yatırımı ile stok yatırımların toplamı. krş. net yatırım Devamını Oku

 • dengeli kalkınma: Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma Devamını Oku

 • tarihsel özdekçilik: Toplumsal gelişmenin özdeksel yapıya dayandığını savunan Marksçı görüş. Marksçılığın tarih anlayışına verilen ad (Engels’in koyduğu terim). Eytişimsel özdekçiliğin toplum felsefesi. Eytişimsel özdekçiliğin genel ilkelerini insan tarihinin belli bir alanına, insan Devamını Oku

 • çevrimsel bütçeleme: Dönemler itibariyle bütçe denkliğini öngören bununla birlikte bütçenin her yıl denk olması gerekmediğini, ekonominin genişleme dönemlerinde bütçe fazlası, daralma dönemlerinde ise bütçe açığı politikalarının uygulanabileceğini öneren, Keynesçi yaklaşım doğrultusunda A.H. Hansen tarafından geliştirilen görüş. Devamını Oku

 • kuşatma kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine Devamını Oku

 • hansencilik: Devletin, istem yaratarak kapitalistlerin yatırımlarını ve üretimlerini artırmalarını sağlaması ve bu harcamalar yoluyla da işlendirme yaratması gerektiğini ileri süren ve Keynesyen bir iktisatçı olan Hansen tarafından geliştirilen sav. Devamını Oku

 • özelleştirme: Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma ya da ihale yoluyla satışını yapma. Özelleştirmek işi veya durumu. Devamını Oku

 • photoshop: Adobe tarafından geliştirilen ve bugün de yaygın olarak kullanılan bir fotoğraf düzenleme yazılımına verilen addır. Herhangi bir dijital resim üzerinde istediğiniz değişikliği yapmanıza olanak tanıyan tüm araçlar ile birlikte gelen yazılım, esmer bir insanı kolaylıkla sarışın yapmanızı ya da iki gözün ortasına üçüncü bir göz eklemenizi sağlayabilir. Tüm bu gelişmiş özellikler, Photoshop’un grafik tasarımcılar ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar