önses düşmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte önses düşmesi kelimesinin manası:

 1. Sözcük başındaki bir sesin kaybolması: (ısıcak) > sıcak, (ısıtma) > sıtma örneklerinde olduğu gibi.

önses düşmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • ön ses düşmesi: Kelime başındaki bir sesin kaybolması: bolmak > olmak gibi. Boğumlanma koşulları, tekrarlı kullanımlar (reduplikeler) gibi çeşitli nedenlerle kelimenin başındaki sesin düşmesi olayı: ısıtma > sıtma; ısıcak > sıcak; Far. harbuz Devamını Oku

 • içses düşmesi: Sözcük içindeki bir ünsüzün kaybolması: (Arslan) > aslan, serp -> (sep-) , çift> (çit) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • son ses düşmesi: Söz sonundaki bir sesin yok olması. Kelimede son ses durumunda olan sesin düşmesi olayı: serbest>serbes, çift>çif, katarakt > katarak, güveyi > güvey, kapıg > kapı, tarıglag > tarla, yaylag > Devamını Oku

 • iyelik düşmesi: Yapım eki getirilen ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması: Edirnekapılı (Edime+kapı-sı-lı) , tahin helvacı (tahin helva-sı-cı) , Adapazarlı (Ada+pazar-ı-lı) , Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı) , Ankara Üniversiteliler (Ankara Üniversite-si-li-ler) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • düz sıra: Bir sözcükteki düz ünlülerin sırası: Anne, çiçek, eşit, inanmak, bırakılanlardan, alınmışlar, elemişler örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • orta hece yutumu: (Derleme., orta hece düşmesi, hece binişimi, hece gizlenimi, iç hece yutumu) Eklerin etkisiyle, orta hece durumuna geçen bazı seslerin kaybolması: (Ağız-ın > ağzın, (burun-un) > burnun, (oğulak) > oğlak, (oğul-um) > oğlum, (gönül-üm) > gönlüm, (yanıl-ış) > yanlış, bura-da > (burda) , (yay-ıl-ım) > yaylım örneklerinde olduğu gibi (bk. hece yutumu). Devamını Oku

 • önses: Bir sözcüğün başındaki ilk ses: Başlangıç sözcüğündeki b, yıldız veya İzmir sözcüklerindeki y ve i sesleri gibi. Devamını Oku

 • ünsüz düşmesi: Kaynaşma sırasında ekte veya kelimede bulunan ünsüzlerin birinin düşmesi: Alçak-cık > alçacık. Sözcükte ünsüzün kaybolması: Çiftçi> (çifçi) , serbest> (serbes) vb. Devamını Oku

 • iç ses düşmesi: Kelime içindeki bir ünsüzün kaybolması. Kelime içinde aynı hecede bulunan iki ünsüzden birinin söyleyişi kolaylaştırmak gayesiyle düşmesi: arslan > aslan, altmış > atmış, tüfenk > tüfek, çift > çit, çiftçi Devamını Oku

 • ses düğmesi: Gitar üzerinden ses şiddeti ayarı yapmaya yarayan düğme. Bir ses aygıtında, seslendirme aygıtında, göstericide, almaçta sesyayara verilen sesin gürlüğünü düzenleyen düğme. Devamını Oku

 • ses düğmesi: Gitar üzerinden ses şiddeti ayarı yapmaya yarayan düğme. Bir ses aygıtında, seslendirme aygıtında, göstericide, almaçta sesyayara verilen sesin gürlüğünü düzenleyen düğme. Devamını Oku

 • hece sınırı: Bir hecenin bitip ötekinin başladığını gösteren ses aralığı: Araba (a-ra-ba) , evlerden (ev-ler-den) , ağaçların (a-ğaç-la-rın) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ahenk durağı: Anlatımı etkili kılmak için, söz arasında, anlamın gerektirdiği durak: Ey / Türk gençliği! / Birinci vazifen / Türk istiklâlini / Türk cumhuriyetini / ilelebet / muhafaza / ve müdafaa etmektir; “Düşman geldi / bölük bölük / dizildi / Alnımıza / kara yazı / yazıldı / Tüfek icat oldu / mertlik bozuldu / Eğri kılıç kında Devamını Oku

 • dönüşlü adıl: (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar