rivayet birleşik zamanı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rivayet birleşik zamanı kelimesinin manası:

 1. Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi.
 2. (Derleme.. rivayet tarzı, şüphelik sıygası, rivayet kipleri) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirsiz geçmiş zaman kavramı veren (imiş>) -miş ekinin birlikte kullanılmasından meydana gelen birleşik zaman: Gelmişmiş (gel-miş + imiş) , gelirmiş (gel-ir+imiş) , geliyormuş (gel-iyor+imiş) , gelecekmiş (gel-ecek+imiş) , gelmeliymiş (gel-meli+imiş) , geleymiş (gel-e+imiş) , gelseymiş (gel-se+imiş) , gelsinmiş (gel-sin+imiş) vb.

rivayet birleşik zamanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hikaye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli Devamını Oku

 • koşul birleşik zamanı: (Derleme.. şart tarzı, şart kipleri) Koşul kavramı veren birleşik zaman. Türkçede bu kavram, yalın zamanlı bir eyleme ekeylemin -se(ise) ekinin getirilmesiyle sağlanır: Geldiyse (gel-di+ise) , gelmişse (gel-miş+ise) , gelirse (gel-ir+ise) , geliyorsa (gel-iyor+ise) , gelmeliyse (gel-meli+ise) vb. Devamını Oku

 • katmerli birleşik zaman: Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi. (Derleme., katmerli bileşik kip) Yalın zamanlı bir eylemle ekeylemin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem (gel-ir-di-y-se-m) , Devamını Oku

 • rivayet tarzı: Ek-Fiilin duyulan geçmiş zamanını oluşturan ekin (-mış), bildirme ve tasarlama kiplerine getirilerek ve zamanı, görülmeyen, belirsiz bir zamana aktarılarak yapılan tarz. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipinin rivayeti yoktur. bil-ir-miş, bil-iyor-muş, bil-miş-miş, bil-ecek-miş, bil-se-y-miş, bil-e-y-miş bil-meli-y-miş vb. bir de bk. rivayet birleşik kipi. Devamını Oku

 • şartlı birleşik zaman: Belli bir zaman eki almış yükleme -sa / -se şart eki getirilerek oluşturulan şekil. Devamını Oku

 • ulaçlı birleşik zaman: Zarf-Fiil eki almış bir esas fiille “bilmek, durmak, görmek, kalmak, vermek, yazmak” fiillerinin oluşturduğu birleşik fiil: gidebilmek, yazadurmak, yapmayagörmek, bakakalmak, söyleyivermek, düşeyazmak gibi. Devamını Oku

 • hikaye birleşik kipi: Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. Asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Emir dışındaki bütün kiplerin bir hikâye biçimi vardır: || geniş zamanın hikâyesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikâyesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || Görülen geçmiş zamanın Devamını Oku

 • gelecek zaman kipinin rivayeti: Gelecek zamanda gerçekleşecek bir oluş ve kılışı duyuma dayanarak anlatan birleşik kip türü. -(y)-AcAk gelecek zaman eki üzerine -i-miş hikâye ekinin getirilmesi ile kurulur. Şahıs ekleri, 3. şah. çokluk çekimi dışında, hikâye ekinden sonra gelir. Hikâye eki fiildeki dil ve dudak benzeşmelerine uyar: alacakmışım, bilecekmişsin, bulacakmış, dolduracakmışız, emecekmişsiniz, diyeceklermiş vb. Aaa… Ben neye gelecekmişim? (R. Devamını Oku

 • rivayet: Söylenti Örnek: O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti. F. R. Atay Bir olay, bir haber veya sözü nakletme Örnek: Rivayete göre, iğrenç, akla gelmez uğursuzluklar işlemişler. R. H. Karay Bk.Rivayet birleşik zamanı,rivayet tarzı. Bk. Devamını Oku

 • birleşik cümle: Bir evya birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve görev bakımından tamamlayan, yüklemi Devamını Oku

 • birleşik dengelem: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem. Devamını Oku

 • birleşik: Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit. Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek). Devamını Oku

 • derişik zaman: Herhangi bir görünçlük çevrilirken, gereği olmayan zaman parçalarının atılıp zamanda kısaltma yapılmasını, filmsel zamanın oluşmasını sağlayan işlem. Devamını Oku

 • geçmiş zaman görünümü: -mış geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi. Devamını Oku

 • gelecek zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi. Eylemin belirttiği zaman Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar