rububiyyeti mutlaka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rububiyyeti mutlaka kelimesinin manası:

 1. Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah'ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka vardır; elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünkü, o Rububiyyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli san'atlarını teşhir ve gizli hünerleri göstermek gibi en mühim maksad ve gayeleri cüz'iyyatta ve zihayatta temerküz ve içtima' ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başı ile müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harab eder. Ve zişuurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet Rububiyyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir Rububiyyet-i mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. ş.) (Osmanlıca'da yazılışı: rububiyyet-i mutlaka)

rububiyyeti mutlaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • mutlaka: Kesinlikle Örnek: Mutlaka sabırsızlığından kendi kendine soyunmaya girmiştir. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

 • uluhiyeti mutlaka: Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlahın mabud oluşu.(Evet, nev’-i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtri gibi meşgul olması ve sair zihayatın belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların herbiri bir Ma’budiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre Devamını Oku

 • iarei mutlaka: Bir mülkün, bir eşyanın sahibi tarafından hiç bir şart ve kayda bağlı kalmayarak başka birine ödünç verilmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: iare-i mutlaka) Devamını Oku

 • istiarei mutlaka: (Temlihiye veya tehekkümiye) Edb: Şaka, latife veya alayı içine alan bir istiaredir. Mesela: Tilkinin eşeğe “gelsem olmaz mı huzura, a benim aslanım” demesi gibi… (Edb.S.) (Osmanlıca’da yazılışı: istiare-i mutlaka) Devamını Oku

 • ekseriyeti mutlaka: Yarımın bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet, mutlak ekseriyet. (Osmanlıca’da yazılışı: ekseriyet-i mutlaka) Devamını Oku

 • absolutely mutlaka: Mutlak Devamını Oku

 • kıymet i mutlaka: Bk. salt değer Devamını Oku

 • doğal: Doğada olan, doğada bulunan. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Devamını Oku

 • manifest: Aşikar, gizli olmayan. Belli Manifesto, Devamını Oku

 • bi eyyi hal: herhalde; mutlaka; elbette Devamını Oku

 • certes: Elbette, tabii, mutlaka. Devamını Oku

 • melaikei kiram: Büyük meleklerin büyükleri: Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail (A.S.)(… Melaike, bir ümmet-i azimedir ki; sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriyye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. S.)(… Hem mesela küre-i arz, küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin ferdleri sayısınca diller ve o fertlerin a’za ve yaprak ve meyveleri mikdarınca tesbihatlar yaptığı için Devamını Oku

 • absolutely: Kesinlikle, muhakkak, elbette, mutlaka, tamamen Devamını Oku

 • istek cümlesi: Yüklemi istek kipi olan cümle türü: Kendi yalanımla bile bile neden uğraşayım? (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 57). Tâ ki bir sürü sun’î vasıtalara muhtaç olmaksızın birbirinizi anlayasınız (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 99). Unutmayalım ki, sanat sevgi ve alâka ile gelişir (A. H.Tanpınar, Yaşadığım gibi, s. 377). En kıymetli malını ada; günlerce Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar