sahretullah sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sahretullah kelimesinin manası:

 1. beytü'l-makdis'de beni israil peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. hz. peygamber (s.a.s) miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır
 2. Kudüs'te, Beyt-i Mukaddes'te çok eski ve tarihi bir kaya. Hazret-i Peygamber (A.S.M.), Mir'ac gecesinde bu kayadan uruc ettiği hakkında rivayet vardır. Bu kayaya "Hacer-i Muallak" da denir.(Felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-i arziye ve vaziyet-i fıtriyesini bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda, "Sevr ve Hut" namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani nezaretlerinde ve Cennet'ten getirilen ve fani Küre-i Arz'ın baki bir temel taşı olmak, yani ileride baki Cennet'e bir kısmını devr etmeğe bir işaret için Sahret namında uhrevi bir madde, bir hakikat gönderilip "Sevr ve Hut" meleklerine bir nokta-i istinad edilmiş, diye Beni-İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn-i Abbas'tan dahi mervidir. Maatteessüf bu kudsi mana, mürur-u zamanla bu teşbih, avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi, toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve Küre-i Arz'ın, üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihiyaçları yoktur. Ş)

sahretullah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • musa: Bk. muz Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. Devamını Oku

 • ilyas: yağmurlara hükmeden israil peygamberi. kur’an-ı kerim’de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır Beni İsrail peygamberlerinden olup, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve Tevrat’ta “Ella” diye Devamını Oku

 • ilyas: yağmurlara hükmeden israil peygamberi. kur’an-ı kerim’de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir. hızır (a.s.) olduğunu söyleyenler vardır Beni İsrail peygamberlerinden olup, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve Tevrat’ta “Ella” diye Devamını Oku

 • davud: kendisine kitap olarak zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. kur’an-ı kerim’de 16 yerde ismi geç – türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. Kur’an-I Kerim’de ismi geçer ve Beni İsrail Devamını Oku

 • esmai ilahiye: Allah’ın isimleri.(Herşeyden Cenab-ı Hakk’a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kainatın hakikatı, esma-i İlahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenn-i hikmet, “Hakim” ismine ve hakikatlı fenn-i tıb “Şafi” ismine ve fenn-i hendese, “Mukaddir’ ismine Devamını Oku

 • alessevri velhut: (Ale-s-sevri ve-l hut) Öküz ve balık üzerinde.Risale-i Nur Külliyatından Lem’alar adlı eserin Ondördüncü Lem’asında bu mevzuizah edilmiştir. Nümune olarak bir parçası aşağıda dercedilmiştir:(Hamele-i arş ve semavat denilen melaikenin birinin ismi “Nesir” ve diğerinin ismi “Sevr” olarak dört melaikeyi, Cenab-ı Hak, arş ve semavata Saltanat-ı Rububiyetine nezaret etmek için tayin ettiği gibi, semavatın bir küçük kardeşi Devamını Oku

 • israil: ya’kub peygamberin lakabı. sonradan onun soyundan gelenler israiloğullan diye anılmışlardır. israiloğullan, kur’an’da çok sık kullanılan bir isimdir Hz. Yakub’un (A.S.) lakabı olup sonradan bütün o soydan gelenlere Beni İsrail Devamını Oku

 • the prophet ezekiel: Peygamber Zekeriya, İncil peygamberlerinden biri Devamını Oku

 • halid bin sinan: Beni Abes kabilesinin Bin-Bagis’ten ehl-i tevhid bir zat olup; Hz. Peygamber Efendimiz, bu zat hakkında: “O bir nebi idi, fakat onun kavmi onu zayi etti” buyurmuşlardır. Kendisi Peygamberimizin zamanına yetişememiş ise de kızı Nezd, Hz. Peygamberimize geldiğinde, o sırada Peygamberimizin $ ayetini okuduğunu işitince: “Bunu, babam da okurdu” demiş olduğu rivayet edilir. Devamını Oku

 • sittei sevr: Güneş’in Sevr burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalariyle meşhur olan altı gün. (Osmanlıca’da yazılışı: sitte-i sevr) Devamını Oku

 • hacer: Taş, kaya. İsmail Peygamber’in annesinin adı. Devamını Oku

 • duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti: Duyulan geçmiş zaman eki -mIş/-mUş ile, rivayet eki i-miş>-miş’in arka arkaya getirilmesiyle oluşturulan birleşik kip. Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir oluş ve kılışın duyuma dayanan anlatımıdır: gör-müş-müş-üm, gör-müş-müş-sün, gör-müş-müş vb. Dün akşam kardeşim beni evlerine beklemişmiş. Dışarda ay çıkmışmış, ay ışığı denize vurmuşmuş, arka taraça püfür püfür esiyormuş (H. Taner, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, s. 194). Meğer Devamını Oku

 • hakikatbın: Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. (Osmanlıca’da yazılışı: hakikat-bîn) Devamını Oku

 • ravi: Rivayet yani söylenti anlatana verilen ad. Devamını Oku

 • nübüvvetpenah: Peygamber, nebi. Nübüvvet kendisine istinad eden zat. (Osmanlıca’da yazılışı: nübüvvet-penah) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar