tarz bildiren eylemlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tarz bildiren eylemlik kelimesinin manası:

 1. Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb.

tarz bildiren eylemlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tarz bildiren eylemlik: Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb. Devamını Oku

 • ağır eylemlik: (Derleme. ağır mastar, asıl mastar) -mak (-mek) ekiyle kurulan eylemlik: Bakmak (bak-mak) , yakmak (yak-mak) , sevmek (sev-mek) , sevmemek (sev-me-mek) , sevinmek (sev-in-mek) , sevilmek (sev-il-mek) , sevişmek (sev-iş-mek) , sevdirmek (sev-dir-mek) , sevdirtmek (sev-dir-t-mek) vb. Devamını Oku

 • hafif eylemlik: (Derleme., hafif mastar, hafifletilmiş isim-fiil, ince mastar, kısa mastar) -me ekiyle kurulan eylemlik: Sevme (sev-me) , sevmeme (sev-me-me) , sevmemeyi (sev-me-me-yi) ; yazma (yaz-ma) , yazmada (yaz-ma-da) , yazmamanın (yaz-ma-ma-n-ın) vb. Devamını Oku

 • sıra sayı sıfatı: Bir şeyin diziliş veya aşamadaki sırasını bildiren sıfat. Sayı adlarından + (I)ncI / +(U)ncU ekiyle kurulan ve sıra kavramı bildiren sıfat: Birinci gün, üçüncü yıl, sekizinci kat, ikinci dönem, beşinci Devamını Oku

 • yönelme durumu: İsim soyundan bir sözü yönelme kavramıyla fiile veya bir edata bağlayan -a / -e ekiyle kurulan durum, yönelme hâli, datif: yol-a, ev-e (kadar), kapı-y-a (bakmak), bahçe-y-e vb. (Derleme.. yönelme hali, Devamını Oku

 • belirli geçmiş kipi: (Derleme., belirli mazi, görülen geçmiş zaman, -di-li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini kesinlikle bildiren kip. Bu kip Türkçede, -di ekiyle kurulur: 1. K. T. geldim (gel-di-m) , aldım, oldum, güldüm vb. 2. K. T. geldin (gel-din) , aldın, oldun, güldün vb. 3. K. T. geldi (gel-di) , aldı, oldu, güldü Devamını Oku

 • way: Kolcuğun veya anahtarın konumlarından her biri. Yol, tarik Devamını Oku

 • parçalı tarz: Büyük bir topluluğun, geniş bir bütünün çeşitli ve en canlı parçalarını alıp yan yana dizmek suretiyle o bütünü anlatan yazı tarzı. Devamını Oku

 • belirsiz geçmiş kipi: (Derleme.. nakli mazi, anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, miş’li geçmiş) Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren kip. Türkçede bu kip -miş ekiyle kurulur: 1. K. T. gelmişim (gel-miş-im) , almışım, olmuşum, gülmüşüm. 2. K. T. gelmişsin (gel-miş-sin) , almışsın, olmuşsun, gülmüşsün. 3. K. T. gelmiş Devamını Oku

 • çıkma durumu: İsim soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, – tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif: okuldan, evden, sokaktan, işten vb. (Derleme.. -den hali, Devamını Oku

 • rivayet tarzı: Ek-Fiilin duyulan geçmiş zamanını oluşturan ekin (-mış), bildirme ve tasarlama kiplerine getirilerek ve zamanı, görülmeyen, belirsiz bir zamana aktarılarak yapılan tarz. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipinin rivayeti yoktur. bil-ir-miş, bil-iyor-muş, bil-miş-miş, bil-ecek-miş, bil-se-y-miş, bil-e-y-miş bil-meli-y-miş vb. bir de bk. rivayet birleşik kipi. Devamını Oku

 • hikaye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli Devamını Oku

 • işteş çatı: Bir fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten çatı, müşareket. Türkçede bu çatı -ş- ekiyle kurulur. (Derleme.. işteş fiil,işteş çatılı fiil) Bir eylemin birden fazla özne tarafından meydana Devamını Oku

 • gereklilik kipi: Fiilin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -malı / -meli ekiyle kurulur: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi. Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın Devamını Oku

 • belirli geçmiş: Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamandan önce olup bittiğini kesinlikle bildiren kip, -di’li geçmiş. Bu zaman Türkçede -dı / -di, -tı / -ti ekiyle karşılanır: al-dı, bil-di, saç-tı, seç-ti vb. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar