tiyol grubu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte tiyol grubu kelimesinin manası:

 1. Bir moleküldeki

tiyol grubu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • molekül ağırlığı: Bk. özdecik ağırlığı Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.) Devamını Oku

 • koruyucu grup: Bir moleküldeki bir işlevsel gruba ilave edildiğinde veya bağlandığında bu işlevsel grubun tepkime vermesini engelleyerek molekülün başka yerinden tepkimenin yürümesini sağlayan grup. Devamını Oku

 • benzilleme: Bir moleküldeki hidrojen atomunun yerine benzil kökü getirme. Devamını Oku

 • iyonik dimerik kontrast madde: Kimyasal moleküldeki iyot miktarı arttırılmış olan kontrast madde. Devamını Oku

 • kovalent bağlar: Bir ya da daha fazla elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir arada tutan, koparılmaları için 50-200 kcal/mol gereken kuvvetli kimyasal bağlar. Bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir Devamını Oku

 • zincir izomerisi: Karbon bileşiklerinde görülen moleküldeki karbon atomları sayısı arttıkça karbon atomları arasındaki bağlanma düz zincir veya dallanmış zincir şeklinde olabilen ve farklı karbon iskeletine sahip olan bir tip molekül izomerisi. Devamını Oku

 • sterik engel: Aynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları sebebiyle, o-sübstitüe aromatik asitlerin, p- sübstitüe aromatik asitlere oranla daha zor esterleşmesindeki gibi, bir kimyasal tepkimeyi geciktirmesi, veya bifenil molekülünde 2,2′ konumundaki grupların halkanın dönüşünü engellediği gibi bir dönüşü engellemesi. Devamını Oku

 • iyonik olmayan monomerik kontrast madde: Yüksek osmolaliteyi azaltmak için moleküldeki iyonize olan karboksil grubu yerine, disosiye olmayan amit bağlanarak osmolalitesi yarıya indirilmiş kontrast madde. Devamını Oku

 • yer değiştirme: Bir yerden başka bir yere gitme, tebdilimekân. Göçüşme. Devamını Oku

 • kelat ligandı: Koordinasyon bileşiklerinde halkalı yapı oluşturan katlı koordinasyon ligandı. 1,2 diamino etan iki dişli ligand olup moleküldeki her bir azot atomu koordinasyona katılır. Çok dişli ligandlar koordine bağ yapmaya yatkın atom sayısına göre ad alırlar. mono-; di-; tri-; tetra-; penta gibi. Devamını Oku

 • bimolecular: Bimoleküler Biyomoleküler, çift moleküllü, iki moleküllü, iki molekülü olan, iki molekülden oluşŸmuşŸ Devamını Oku

 • yoğunlaşma: Buharın sıvı veya katı duruma geçmesi. Birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı. Devamını Oku

 • hidronyum iyonu: Bütün asitlerde bulunduğu kabul edilen, protonlanmış su molekülü veya çözücü ile sarılmış hidrojen iyonu. Bir su molekülünün diğer bir su molekülünden bir proton alması sonucu oluşan iyon, H3O+. Devamını Oku

 • molar etkinlik: Bir enzim molekülü tarafından optimal koşullarda bir dakikada ürüne dönüştürülen substrat molekülü sayısı, moleküler etkinlik. Devamını Oku

 • dimer: (Yun. dis: iki defa; meros: parça) İki monomerden oluşan moleküler yapı. Basit iki özdeş molekül biriminin bir araya gelmesi ile oluşan bir molekül. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar