to stand in bewilderment sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte to stand in bewilderment kelimesinin manası:

 1. Bakakalmak

to stand in bewilderment ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bakakalma: Bakakalmak işi veya durumu. Devamını Oku

 • gaze at: Gözünü dikmek, dik dik bakmak, gözü dalmak, bakakalmak Devamını Oku

 • stare at: Bakakalmak, dik dik bakmak, gözlerini dikmek Devamını Oku

 • süreklilik fiili: Bir fiilin -A zarf fiili şekli üzerine dur-, gör-, kal, gel-, koy- gibi tasvirci yardımcı fiillerin getirilmesi ile kurulan, oluş ve kılışa süreklilik özelliği katan birleşik fiil: gidedurmak, okuyadurmak, çıkagelmek, bakakalmak, bekleyegörmek vb. Devamını Oku

 • sürerlik fiili: Bir fiile -e zarf-fiil ekiyle durmak, kalmak, görmek fiilleri getirilerek oluşturulan ve süreklilik kavramı veren birleşik fiil: Gidedurmak. Bakakalmak. Yapagörmek gibi. Devamını Oku

 • ulaçlı birleşik zaman: Zarf-Fiil eki almış bir esas fiille “bilmek, durmak, görmek, kalmak, vermek, yazmak” fiillerinin oluşturduğu birleşik fiil: gidebilmek, yazadurmak, yapmayagörmek, bakakalmak, söyleyivermek, düşeyazmak gibi. Devamını Oku

 • sürerlik eylemi: Devamlılık kavramı veren eylem. Türkçede bu kavram herhangi bir eylemin -e’li ulacıyle durmak, kalmak ve bazen de görmek eylemlerinden birinin kullanılmasıyle sağlanır: Gidedurmak (gid-e+durmak) , bakakalmak (bak-a + kalmak) , yapagörmek (yap-a +görmek) vb. Devamını Oku

 • gawk: Dili ahmakça bakmak Ahmak veya hantal kimse Devamını Oku

 • gape: F, i esnemek; ağzını açık tutmak, hayretten ağzı açık kalmak; yarılmak, açıl mak; i esneme, hayretten ağzı açık kalma: zool kuş veya balık ağzının açılış miktarı; ya rık, açıklık the gapes esneme nobeti; bir ku,s hastalığı Devamını Oku

 • stare: Gözlerini dikmek, gözünü dikmek, dik dik bakmak, gözü dalmak, boşluğa bakmak, boş boş bakmak, bakakalmak, hayretle bakmak Gözünü dikip bakmak, uzun uzun bakmak Devamını Oku

 • ulaçlı birleşik eylem: (Derleme., özel bileşik fiil, birleşmiş fiil, betimleme fiili, bileşik fiil) Türkçede -i’li veya -e’li ulaçla vermek, bilmek, durmak, kalmak, yazmak eylemlerinin birleşmesinden meydana gelen ve kavramda tezlik, yeterlik, sürerlik veya yakınlık bildiren birleşik eylem: Yapıvermek (yap-ı-ver-) , sevebilmek (sev-e-bil-) , sevedurmak (sev-e-dur-) , bakakalmak (bak-a-kal-) , düşeyazmak (düş-e-yaz-) vb. Devamını Oku

 • kelime grubu: Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir yargı bildirmeyen kelimeler topluluğu. Türkçede ad tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik ad, birleşik fiil, edat grubu, zarf grubu, ünlem grubu, unvan grubu gibi Devamını Oku

 • birleşik fiil: İsim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: kaybolmak, reddetmek, hasta olmak, tedavi etmek gibi. Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya Devamını Oku

 • birleşik kelime: Ses düşmesi, ses türemesi, kelime türünün değişmesi, üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kayması dolayısıyla aralarına ek girmeyerek kalıplaşmış iki veya daha çok sözden oluşan kelime: pazartesi (< pazar ertesi), hissetmek (< hiss etmek), ayakkabı (< ayak kabı), delikanlı (<deli kanlı), kaptıkaçtı (< kaptı kaçtı ) gibi. Devamını Oku

 • stand in: Yerine çalışmak, vekalet etmek, karaya yönelmek, katılmak Dublör, yerine çalışan kimse, vekil, benzer Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar