üçüncü kişi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte üçüncü kişi kelimesinin manası:

 1. Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi, gaip.
 2. Bir sözleşmede, ceza davasında, ya da yürütme kovuşturmasında, ilgili iki karşı yanın dışında olan kişi.

üçüncü kişi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bildirme ekleri: İ- ek-fiilinin şahıslara göre çekiminde kullanılan, ad cümlelerinde özne ile yüklem arasında yargı bağı kuran ekler. Bu ekler 1. şahıs teklik ve çokluk çekimleriyle, 2. şahıs teklik ve çokluk çekimlerinde zamir kökenli -Im/-Um, -Iz/-Uz, -sIn-/-sUn, -sInIz, -sUnUz, 3. şahıs teklik ve çoklukta -DIr/-DUr, -DIrlAr/-DUrlAr’dır: Çalışkan-ım, iyi-y-im, doğru-y-um; tatlı-sın, kim-sin? çocuk-sun, yakın-dır, güzel-dir vb.bildirme ekleri, olumsuz Devamını Oku

 • şahıs eki: Kişi eki. Fiil çekiminde şahıs belirten ek. Türkçede dört grupşahıs eki vardır: || 1. Grup şahıs ekleri: || 1. şahıs teklik -m (bildi-m, bilse-m); 1 şahıs çokluk – k (bildi-k, Devamını Oku

 • dava açılması zorunluğu ilkesi: Ceza kovuşturması için yeter kanıtlar ve olaylar bulunduğunda, C. Savcısının kamu davası açma yükümü. Devamını Oku

 • milletvekilliği dokunulmazlığı: Görevlerini geniş bir söz ve düşünce özgürlüğü içinde yapabilmeleri, ceza kovuşturmasından korunmaları için yasaca milletvekillerine ve senatörlere tanınan hak. Devamını Oku

 • iyelik ekleri: Adın karşıladığı nesnenin bir şahsa veya nesneye ait olduğunu belirten çekim ekleri. Türkçeniniyelik ekleri şunlardır: || teklik 1. şahıs: +(I)m / +(U)m: iş+i+m, saz+ı+m, yol+u+m, yüz+ü+m || teklik 2. şahıs: +(I)n / +(U)n: iş+i+n, saz+ı+n, yol+u+n yüz+ü+n || teklik 3. şahıs: +I / +U, +sI / +sU: iş+i, saz+ı yol+u, yüz+ü, baba+sı, yolcu+su, görücü+sü || Devamını Oku

 • ek fiil: İsim, sıfat, zamir vb. isim soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem. Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını Devamını Oku

 • eksikli kişi: Bükünlü dillerde, gövdenin kısa derecesiyle yapılan fiil kişisi şekillerine denir. Devamını Oku

 • ceza takibatı: Bk. ceza kovuşturması Devamını Oku

 • üçüncü şahıs: Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk 3. şahıs) vb. Devamını Oku

 • üçüncü şahıs: Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk 3. şahıs) vb. Devamını Oku

 • kişi dokunulmazlığı: Herkesin, yaşama ve varlığını geliştirme ve özgürlüğüne iye olması, yargıç kararı olmadan tutuklanamaması, kimseye eziyet ve işkence edilmemesi ve insan onuru ile bağdaşmayan ceza verilmemesi hakları. Devamını Oku

 • ceza takibatından vazgeçme: Bk. ceza kovuşturmasından vazgeçme Devamını Oku

 • quashing the indictment: Ceza kovuşturmasından vazgeçme Devamını Oku

 • yargılama giderleri: Mahkeme giderleri veya masrafları. Ceza kovuşturmasında, yargı verilinceye dek yapılan harcamaların tümü. Devamını Oku

 • teklik üçüncü şahıs eki: Çekimli fiilde, fiili karşılayan oluş ve kılışın teklik üçüncü şahıs (konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne) tarafından gerçekleştirildiğini gösteren ek. || Zamir kökenli teklik 3. şah. eki: sıfır ek || İyelik kökenli teklik 3. şah. eki: Görülen geçmiş zaman kipinde: -I-/-U-; şart kipinde: sıfır ek; emir kipinde zamanla birlikte şahıs kavramını da bildiren Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar