Advanced ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Advanced" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Advanced" ne demek?

 1. İlerlemişŸ, ileri, gelişŸmişŸ, modern, öncü

Advanced nedir? İlişkili sözcükler

 • Advanced Age: İlerlemiş yaş devamı...
 • Advanced Aerodrome: GelişŸmişŸ havaalanı, ileri hava meydanı devamı...
 • Geleneksel Kalkınma Iktisadı: Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş sanayileşmiş diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata etkin katılımını öngören ve koruyucu dış ticaret politikası eşliğinde dışalım ikameci sanayileşme ile azgelişmiş ekonomilerde varolan kırsal kesim ile modern kesim arasındaki ikiliğin kaldırılmasını amaçlayan devamı...
 • Progress: İlerleme, ileri gidiş, yükselme, gelişme. İlerlemek, ileri gitmek, gelişmek devamı...
 • Karşı Koyucu Güç: Modern ekonomilerde çokuluslu şirketlerin mal ve hizmetlerin sağlanmasında ve fiyatlanmasında etkin olduğunu, bununla birlikte sendikalar ve sivil toplum örgütleri gibi kurumsal yapılanmaların güçlerinin artmasına bağlı olarak çokuluslu şirketlerin aşırı üstünlüklerini dengeleyebildiklerini ileri süren ve J. K. Galbraith tarafından geliştirilen yaklaşım. devamı...
 • Advanced Ideas: Modern fikirler, ilerici düşŸünceler, ileriye bakan görüşŸler, zamanından önce giden düşŸünceler devamı...
 • Kutuplaşma Kuramı: Gelişmiş ülke ile azgelişmiş ülke arasında serbest ticarete dayanan bir iktisadi birlik oluşturulması durumunda, azgelişmiş ülkelerin sanayilerinin ileri teknoloji ve büyük sermayeye sahip gelişmiş ülke mallarıyla rekabet edememesi ve azgelişmiş ülkelerde zaten kıt olan nitelikli emeğin de daha yüksek gelirler nedeniyle gelişmiş ülkelere göç etmesine bağlı olarak zengin ülkenin daha zengin, yoksul ülkenin ise daha devamı...
 • Dışsatım Kötümserliği: Gelişmiş ülkelerdeki korumacılık yüzünden dış ticaret hadlerinin dışsatıma yönelik kalkınmayı benimseyen az gelişmiş ülkelerin aleyhine döneceği ve daha sonraki aşamada gelişmiş ülke mallarına yönelik dışalım istemi azalacağından gelişmiş ülkelerin de bu süreçten zararlı çıkacağını ileri süren görüş. devamı...
 • Dışsatım Kötümserliği: Gelişmiş ülkelerdeki korumacılık yüzünden dış ticaret hadlerinin dışsatıma yönelik kalkınmayı benimseyen az gelişmiş ülkelerin aleyhine döneceği ve daha sonraki aşamada gelişmiş ülke mallarına yönelik dışalım istemi azalacağından gelişmiş ülkelerin de bu süreçten zararlı çıkacağını ileri süren görüş. devamı...
 • Civilized Countries: MedenileşŸMişŸ ülkeler, gelişŸmişŸ ülkeler, aydınlanmışŸ ülkeler, modern uluslar, gelişŸmişŸ milletler devamı...

Advanced ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.