Alemi Ekber ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Alemi Ekber" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Alemi Ekber" ne demek?

 1. En büyük alem. Kainat.(Şu kainat denilen alem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan alem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar. Evet, kainattaki san’at-ı muntazamanın küçük bir mikyasta, nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki san’at, Sani-i Vahid’e şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini san’at dahi, yine O Sani’a işaret eder, vahdetini gösterir. M.) (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i ekber)

Alemi Ekber nedir? İlişkili sözcükler

 • Alemi Ceberut: Alem-I azamet ve kudret. (Bununla alem-i esma ve sıfat kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, alem-i evsattır. Yani üstte olan Lahut alemi ile altta bulunan melekut alemi arasındaki alem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice “kudret” manasındadır). (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i ceberut) devamı...
 • Alemi Berzah: Berzah alemi. Kabir alemi. (Bak: Kabr)(Alem-i ziya, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehriba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, alem-i berzah gibi alemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu alemler, hepsi de, ihtilalsiz, müsademesiz küçük bir yerde içtima ederler. M.N.)(Nass-ı Kur’anla, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı devamı...
 • Alemi Kevn ü Fesad: Cismani alem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fani alem. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i kevn ü fesad) devamı...
 • Mecmaı Ekber: En büyük toplanma yeri. Mahşer. (Osmanlıca’da yazılışı: mecma-ı ekber) devamı...
 • Cihadı Ekber: Nefis ile mücadele. (Osmanlıca’da yazılışı: cihad-ı ekber) devamı...
 • Ekberül Kebair: Kebairin kebairi. Büyüklerin en büyüğü. Büyük günahların en büyüğü. (Bak: Mubikat-ı seb’a) (Osmanlıca’da yazılışı: ekber-ül kebâir) devamı...
 • Dübbü Ekber: Büyük ayı tabir edilen, kutup yıldızı ile beraber etrafındaki yedi yıldız. (Osmanlıca’da yazılışı: dübb-ü ekber) devamı...
 • Alemi Nasut: İnsanlar alemi ve dünya hayatı. Mahlukiyet. Alem-i Lahut’un zıddı. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i nâsut) devamı...
 • Alemi Esbab: Sebepler alemi. Her şeyin bir sebebe dayanarak olduğu alem. Bu dünya. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i esbab) devamı...
 • Hamd: Medih, övmek.Cenab-ı Hakk’a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O’na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, sena etmeleri. (Bak: Elhamdülillah) (Hamd’in en meşhur manası; sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak insanı, kainata cami’ bir nüsha ve onsekizbin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihriste olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsna’dan her birisinin tecelligahı devamı...

Alemi Ekber ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.