Ammeye Intikal Etmek ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ammeye Intikal Etmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ammeye Intikal Etmek" ne demek?

 1. Bk. kamu malı olma

Ammeye Intikal Etmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Birlik Ilkesi: Devletin tek bir bütçesi olması, tüm devlet gelir ve giderlerinin tek bir bütçede toplanmasıdır. Devletin mali durumunun açıklığı ancak bu yolla incelenebilir. Kamu kesiminin tek bir üretim birimi olarak düşünülmesi ve kamu hizmetlerinin ülke çapında düzenlenmesi de ilke kapsamındadır. Her bir kamu hizmeti ayrı bütçeler ve daireler tarafından yürütülse bile tümü konsolide edilerek, kamunun gelir, devamı...
 • özerk Bütçe: Önceki düzenlemede kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları bütçelerini kapsarken, daha sonra 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası ile birlikte yalnızca kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan bütçe. devamı...
 • Ekonomik Elverişlilik: Düşünü ürününün ekonomik olarak yararlı olması, bir mal gibi ortaya konulup piyasaya sürülebilmesi, kamu için yararlı olma olanağının varlığı. devamı...
 • Kamu Tutumsal Girişimi: Ödenmiş anamalının yarısından çoğu kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile kurumların ödenmiş anamalının yarısından çoğunun sağlanmış oldukları diğer kurumlar ve yukarda sayılanlardan olmamakla birlikte kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup açık özellikleri bu kamu görevlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki uğraşı kuruluşlarından olmayan özel yasalara bağlı kurumlar. devamı...
 • Bulgu Belgelerinin Kendiliğinden Kamu Malı Olması: Bulgu belgelerinin, yasalarda belirtilen sürenin geçmesiyle kamu malı olması. devamı...
 • Faiz Dışı Bütçe Fazlası: Konsolide bütçe, konsolide merkezi bütçe ve konsolide kamu kesimi bütçesi olmak üzere üç türlü hesaplanabilen ve bütçe gelirlerinin faiz ödemeleri dışındaki bütçe giderlerinden fazla olması, diğer bir deyişle faiz dışı dengenin pozitif olması durumu. devamı...
 • Kamu Tüzel Kişileri: Kamu hukukuna göre kamu hizmetlerini görmek üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurumlar. devamı...
 • E Yetki: Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara verilen belge. devamı...
 • Bulgudan Kamunun Yararlanması: Kamu yararına kullanılması koşuluna uyulmaması durumunda, bulgudan ana kamu malı sayılarak yararlanma. devamı...
 • Dengeleme Anlaşması: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının uluslararası ihale çerçevesinde öngürdükleri dışalımları karşılamak için yapacakları dışsatıma ilişkin anlaşma. devamı...

Ammeye Intikal Etmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.