Eşitsiz Değişim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Eşitsiz Değişim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eşitsiz Değişim" ne demek?

 1. Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer-Prebish savı

 2. Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle, emek yoğun mal dışsatımcısı ülkelerden sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelere doğru gerçekleşen değer aktarımı.

 3. İç ticaret hadlerinin kesimlerden birinin aleyhine bozulması sonucu bu kesimden diğerlerine doğru gerçekleşen kaynak veya değer aktarımı.

Eşitsiz Değişim nedir? İlişkili sözcükler

 • Dışsatım Yatırım üssü: Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı. devamı...
 • Eşitsiz Değişim Kuramları: Dış ticarette ülkeler arasındaki eşitsiz değişimi emek değer kuramından hareketle açıklayan kuramlar. krş. Emmanuel emperyalizm kuramı, Kay emperyalizm kuramı devamı...
 • Civilized Countries: MedenileşŸMişŸ ülkeler, gelişŸmişŸ ülkeler, aydınlanmışŸ ülkeler, modern uluslar, gelişŸmişŸ milletler devamı...
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi: 1964 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen UNCTAD toplantısında az gelişmiş ülkelerin istemi doğrultusunda gelişmiş ülkelerin, bu ülkelerden yaptıkları sanayi malı dışalımına gümrük tarifesi uygulamamaları ya da düşük oranlı bir tarife uygulamalarını öngören sistem. devamı...
 • Enaz Gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler sınıflandırmasının dışında kalan, kişi başına düşen gelirin çok düşük ve büyümenin önünde engellerin olduğu, insan kaynaklarının gelişme düzeyinin çok düşük ve/veya çok ciddi yapısal zayıflıkların bulunduğu ülkeler. devamı...
 • Nüfus Değişimleri: Bir ülke nüfusunun sayısında belli bir zaman süresi içinde doğumlar ve göçler sonucu gerçekleşen artma ya da azalma. Bir ülke nüfusunun türlü özellikler bakımından bileşiminde gerçekleşen değişmeler. devamı...
 • Dışsatım Kötümserliği: Gelişmiş ülkelerdeki korumacılık yüzünden dış ticaret hadlerinin dışsatıma yönelik kalkınmayı benimseyen az gelişmiş ülkelerin aleyhine döneceği ve daha sonraki aşamada gelişmiş ülke mallarına yönelik dışalım istemi azalacağından gelişmiş ülkelerin de bu süreçten zararlı çıkacağını ileri süren görüş. devamı...
 • Dışsatım Kötümserliği: Gelişmiş ülkelerdeki korumacılık yüzünden dış ticaret hadlerinin dışsatıma yönelik kalkınmayı benimseyen az gelişmiş ülkelerin aleyhine döneceği ve daha sonraki aşamada gelişmiş ülke mallarına yönelik dışalım istemi azalacağından gelişmiş ülkelerin de bu süreçten zararlı çıkacağını ileri süren görüş. devamı...
 • Evetçe: Dış ülkelerden mal getirme ya da dış ülkelere mal çıkarma için tecimle uğraşan genel ve tüzel kişilere devletçe verilen belge. Herhangi bir işlem nedeniyle verilen izin belgesi. devamı...
 • Değişim Değeri: Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı. devamı...

Eşitsiz Değişim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.