habibullah sözlük anlamı nedir?

Sözlükte habibullah kelimesinin manası:

  1. allah'ın sevgilisi. hz. peygamber
  2. (Habib-i Huda) Allah'ın sevgilisi. Hz. Muhammed (A.S.M.) (Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki; Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki; Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittibaı intac eder. L.)(Sani-i Alem'in; asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal, hem kemal, ikisi de mahbub-u lizatihidirler. Yani bizzat sevilirler. Öyle ise, o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti, masnuatında çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuatını sever, çünki, masnuatının içinde cemalini, kemalini görür. Masnuat içinde en sevimli ve en ali, zihayattır. Zihayatlar içinde en sevimli ve ali, zişuurdur. Ve zişuurun içinde camiiyet itibariyle en sevimli, insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamiyle inkişaf eden, bütün masnuatta münteşir ve mütecelli, kemalatın nümunelerini gösteren fert, en sevimlidir... İşte: Sani-i Mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli-i muhabbetin bütün envaını; bir noktada, bir ayinede görmek ve bütün enva-ı cemalini, Ehadiyyet sırriyle göstermek için şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi, o şecerenin hakaik-ı esasiyyesini istiab edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı, o mebde'-i evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir Mi'rac ile, o ferdin, kainat namına mahbubiyyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rü'yet-i cemaline müşerref etmek ve ondaki halet-i kudsiyyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamiyle taltif edip, fermaniyle tavzif etmektir... S.) (Osmanlıca'da yazılışı: habib-ullah)

habibullah ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları