ilamsız icra takibi nedir

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, bir alacaklının, borçlunun rızası olmadan, doğrudan icra takibi başlatmasıdır. Bu tür takip, genellikle, alacaklının elinde bir ilam veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığında yapılır.

İlamsız icra takibi, alacaklılar için daha hızlı ve kolay bir takip yolu olsa da, borçlular için daha risklidir. Çünkü, borçlu, icra takibine itiraz etmediği takdirde, alacaklı, borcun tamamını tahsil edebilir.

İlamsız İcra Takibinin Şartları

İlamsız icra takibi başlatılabilmesi için, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Alacağın belirli ve muaccel olması,
 • Borcun yazılı delille ispatlanması,
 • Borçlunun adresinin bilinmesi,
 • Alacaklının, borçluya ödeme emri göndermesi.

İlamsız İcra Takibinin Aşamaları

İlamsız icra takibi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Alacaklı, borçluya ödeme emri gönderir.
 • Borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra, 7 gün içinde borcunu öder veya icra takibine itiraz eder.
 • Borçlu, borcunu ödemez veya icra takibine itiraz etmezse, alacaklı, icra takibini başlatır.
 • İcra takibi, icra memurunun borçlunun malvarlığına haciz koymasıyla başlar.
 • Haciz konulan mallar, satış yoluyla paraya çevrilir ve alacaklının borcu ödenir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

Borçlu, icra takibine, aşağıdaki sebeplerle itiraz edebilir:

 • Borcun bulunmadığı,
 • Borcun ödendiği,
 • Borcun zamanaşımına uğradığı,
 • Borcun hukuka aykırı olduğu,
 • İcra takibinin usulüne uygun olarak yapılmadığı.

Borçlunun itirazı, icra mahkemesi tarafından değerlendirilir. İcra mahkemesi, itirazı haklı bulursa, icra takibini durdurur.

İlamsız İcra Takibinin Avantajları ve Dezavantajları

İlamsız icra takibinin avantajları şunlardır:

 • Daha hızlı ve kolay bir takip yoludur.
 • Alacaklı, borcun tamamını tahsil edebilir.

İlamsız icra takibinin dezavantajları şunlardır:

 • Borçlu için daha risklidir.
 • Borçlu, icra takibine itiraz edemezse, alacaklı, borcun tamamını tahsil edebilir.

Sonuç

İlamsız icra takibi, alacaklılar için daha hızlı ve kolay bir takip yolu olsa da, borçlular için daha risklidir. Bu nedenle, borçlular, icra takibine itiraz etme hakkını kullanmalıdırlar.


Yayımlandı

kategorisi