Israiliyat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Israiliyat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Israiliyat" ne demek?

 1. Zamanla hurafeye inkılab etmiş, Yahudilikten kalma haberler, hikayeler. İsrail oğullarına mahsus hikayeler, hadiseler.(İsrailiyyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyyenin bir kısmı, daire-i İslamiyete duhul etmeleriyle, din s–uşu–yle görünerek, efkarı ihtilale verdiler. Şöyle ki: O necib kavm-i Arab, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiyye idi. Vakta ki içlerinden hak tecelli edip istidad-ı hissiyatları uyandı da meydanda yol açan din-i mübini gördüklerinden umum rağabat ve meyilleri, yalnız dinin marifetine inhisar eylediler. Fakat kainata olan nazarları teşrihat-ı hikemiyye nazarıyla değil, belki istitraden yalnız istidlal için idi. Onların o hassas zevk-i tabiilerine ilham eden yalnız onların fıtratlarına münasib olan geniş ve ulvi muhitleri; ve safi ve müstaid olan fıtrat-ı asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur’an idi. Bundan sonra kavm-i Arab, sair akvamı bel’ ettiği gibi milel-i sairenin malumatları dahi Müslüman olmaya başladığından, muharrefe olan İsrailiyat ise: Vehb, Ka’b gibi ulema-i ehl-i kitabın İslamiyetlerinin cihetiyle Arapların hazain-i hayalatına bir mecra ve menfez bularak o efkar-ı safiyeye karıştılar. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler. Zira ulema-i ehl-i kitaptan İslamiyete gelenler, İslamiyet şerefiyle gayet celalet ve tekemmül ettiklerinden, malumat-ı müzahrefe-i sabıkaları makbule ve müselleme gibi oldular.. reddedilmedi. Çünki İslamiyetin usulüne musadim olmadığından hikayat gibi rivayet olunur iken ehemmiyetsizliği için tenkitsiz dinlenirler idi. Fakat hayfa! Sonra hak olarak kabul edildiler. Çok şübeh ve şükukata sebebiyet verdiler.Hem de vaktaki şu İsrailiyat, kitap ve sünnetin bazı imaatlarına merci ve bazı mefahimlerine bir münasebetle me’haz olabilirler idi. Fakat ayat ve hadisin manaları değil. Belki faraza doğru olsalar idi, masadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan; su’-i ihtiyarlarıyla başka bir me’hazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen zahirperestler, bazı ayat ve ehadisi o hikayat-ı İsrailiyyeye tatbik ederek tefsir eylediler. Halbuki Kur’anı tefsir edecek yine Kur’an ve hadis-i sahihtir. Yoksa; ahkamı, mensuh olduğu gibi kısası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat değildir. Evet, masadak ile mana ayrıdırlar. Halbuki: Masadak olmaya mümkün olan şey, mana yerine ikame olundu. Çok da imkanat vukuata karıştırıldı… R.N.)

Israiliyat nedir? İlişkili sözcükler

 • Uzlet: Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama Örnek: Ülfet belalı şey fakat uzlet sıkıntılı / Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı. Y. K. Beyatlı bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma Yalnızlık. devamı...
 • Medresetüzzehra: (Medreset-üz Zehra) 1914’de Birinci Cihan Harbinden evvel Van’da; Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin açılması için teşebbüse geçtiği ve Artemit’te (Edremit) temelini attığı Şark Üniversitesi’nin bir adı.(Münazarat Risalesi’nin ruhu ve esası hükmünde olan, hatimesindeki Medreset-üz Zehra hakikatı ise, istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur’a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki; bilmediği, ihtiyarsız olarak ona sevkolunuyordu. Bir devamı...
 • Insaniyeti Kübra: Büyük ve en makbul olan insanlık, yani, İslamiyet.(Ey Nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Halik-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismi ile bütün mat’umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir devamı...
 • Sırlı: Sır (I) sürülmüş, sırı (I) olan Örnek: Toprak olanları dahi pek zevkle yapılmış olup ekserisi cam gibi sırlıdır. F. R. Atay Sırrı (II) olan. Sırlama işlemi uygulanmış olan. devamı...
 • Hapten: Protein gibi antijenik bir madde ile birleşerek bağışıklık cevabı uyandıran, genellikle molekül ağırlığı 8000’den küçük olan antijenler. Taşıyıcı bir proteine bağlandıktan sonra bağışık cevabı uyarabilen ancak tek başına immünojenik olmayan devamı...
 • Cinn: Bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sahibi olup pekçok şer ve isyan yapabildikleri gibi “Peygamberlerin ve semavi kitabların irşadlarıyla” insana yetişememekle beraber terakki edip yüksek kemalatlara çıkabilen mahluktur. İnsanlar gibi dinin bir kısım emirlerini yapmakla ve bazı yasaklarından kaçınmakla yükümlüdürler. Kıyamet ve haşirden sonra cinlerden de dünya devamı...
 • Siyanojenik Glikozit: Tabiatta özellikle, acı badem, yonca, burçak, kanyaş gibi yaklaşık 100’den fazla bitkide bulunan ve ağız yoluyla alınmasından sonra işkembe bakterileri tarafından hidrolize edilerek gaz durumunda siyanür ve aldehit oluşumuna neden olan, glikozit yapısında amigdalin, linamarin, lotaustralin ve dhurrin gibi yaklaşık 30 çeşit maddenin ortak adı. devamı...
 • Lipoit: Yağsı (Yun. lipos: yağ; eidos: şekil) Gerçek yağ olmayan, fakat birçok özelliği bakımından yağa benzeyen ve yağ çözücülerle özütlenen maddeler; steroller, steroitler gibi. devamı...
 • Letaif: Latif duygular. (İman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki; bir yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkisam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sır, nefis ve hakeza.. letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır. devamı...
 • Fitnei Ahirzaman: Ahirzamandaki fitne. Deccal fitnesi.(Rivayette var ki: “Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hakim olmaz. ” Bunun için binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra $ vird-i ümmet olmuş. Allahu a’lem bissavab, bunun bir te’vili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki devamı...

Israiliyat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.