Karayip Kalkınma Bankası ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Karayip Kalkınma Bankası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Karayip Kalkınma Bankası" ne demek?

 1. Karayip bölgesindeki ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma politikalarını uyumlaştırmak, üye ülkeleri iktisadi işbirliği ve bütünleşmeye özendirmek, bölgedeki en azgelişmiş üye ülkelerin özel ve acil finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1969 yılında imzalanan bir anlaşmayla kurulan ve 1970 yılında etkinliğe başlayan kalkınma bankası.

Karayip Kalkınma Bankası nedir? İlişkili sözcükler

 • Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması’nı imzalayan ülkelerin katılımıyla söz konusu ülkelerdeki iktisadi kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini finansman sağlayarak desteklemek amacıyla üye ülkelerin temsilcileri ile uluslararası banka ve finansman kuruluşlarının katılımıyla 1994 yılında kurulan ve merkezi Selanik’te olan kalkınma bankası. devamı...
 • Geleneksel Kalkınma Iktisadı: Ülkeleri azgelişmiş ve gelişmiş sanayileşmiş diye ayırarak kalkınma ve büyüme sorunlarının bu ayrımda çözümlenmesi gerektiğini ileri süren, azgelişmiş ülkelere özgü iktisadi politikalar geliştirilmesini savunan ve bu bağlamda devletin iktisadi hayata etkin katılımını öngören ve koruyucu dış ticaret politikası eşliğinde dışalım ikameci sanayileşme ile azgelişmiş ekonomilerde varolan kırsal kesim ile modern kesim arasındaki ikiliğin kaldırılmasını amaçlayan devamı...
 • Amerikalararası Kalkınma Bankası: 1960 yılında yirmi beş Latin Amerika ve Karayip ülkelerince kurulan, 1974 yılında on beş Avrupa ülkesi, Kanada, Japonya ve İsrail’in katılımıyla genişleyen, üye ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunan banka. devamı...
 • Dengeli Kalkınma: Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde karşılabilecekleri istem yetersizliğini önlemek amacıyla ekonomideki tüm kesimlerin eş-anlı olarak birbirlerini destekleyecek bir biçimde büyümesini öngören ve F. List tarafından ortaya atılıp Nurkse tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengesiz kalkınma devamı...
 • Lewis Kalkınma Modeli: Azgelişmiş ülkelerde, işgücü sunumunun sınırsız, tarım geçimlik ve sanayi modern-kapitalist kesimi olmak üzere ikili bir iktisadi yapının olduğu varsayımları altında; tarım kesimindeki sınırsız işgücü sunumunun emeğin marjinal verimliliğini sıfıra kadar düşüreceğinden, tarımsal üretimde herhangi bir azalma olmaksızın sanayi kesiminin tarımdaki fazla işgücünü kendine çekebileceğini ortaya koyarak, gelir bölüşümü, sermaye birikimi ve iktisadi kalkınma arasındaki devamı...
 • Kalkınma Ve Yatırım Bankası: Development and investment bank Kalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı etkinliklerini bir arada gerçekleştiren banka. devamı...
 • Uluslararası Kalkınma Ajansı: Dünyanın en yoksul ülkelerine yardımda bulunarak ve faizsiz kredi vererek bu ülkelerde iktisadi büyümeyi sağlamak, gelir eşitsizlikleri azaltmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 1960 yılında kurulan ve 2007 yılında 185 üyesi olan Dünya Bankası grubu kuruluşlarından biri. devamı...
 • Dengesiz Kalkınma: Azgelişmiş ülkelerde dengeli kalkınma modeli uygulamaları çok büyük kaynaklar gerektireceğinden sermaye yatırımlarının ekonominin seçilmiş anahtar kesimlerine yönlendirilmesiyle büyüme sürecinin hızlandırılacağını öngören ve F. Perroux tarafından ortaya atılıp Hirschman tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengeli kalkınma devamı...
 • Birinci Kalkınma On Yılı: Az gelişmiş ülkelere uygun koşullarda kredi olanağı yaratmak, bu ülkelerin dışsatım malları fiyatlarında istikrar sağlayıcı önlemler almak, hammadde kaynaklarından az gelişmiş ülkelerin daha büyük bir gelir payı almalarını sağlamak amacıyla 1960’lı yıllarda, az gelişmiş ülkelerin baskıları sonucunda, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından ilân edilen dönem. krş. ikinci kalkınma on yılı devamı...
 • Kalkınma Programları: Ülke içindeki bir yerleşim birimine veya ülkenin bütününe yönelik izlenecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikalar bütünü. Bk. yıllık program devamı...

Karayip Kalkınma Bankası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.