lisanı nahvı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte lisanı nahvı kelimesinin manası:

  1. Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belagatlı dil.(...Amma nazariyat-ı diniyelerin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va'z ile o ihtiyaç mündefi' olur. Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabinin camiiyyeti ve elfaz-ı Kur'aniyenin i'cazı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa i'caza dair Yirmibeşinci Söz'e müracaat etsin. M.) (Osmanlıca'da yazılışı: lisan-ı nahvî)

lisanı nahvı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları