rububiyyeti mutlaka sözlük anlamı nedir?

Sözlükte rububiyyeti mutlaka kelimesinin manası:

  1. Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah'ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka vardır; elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünkü, o Rububiyyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli san'atlarını teşhir ve gizli hünerleri göstermek gibi en mühim maksad ve gayeleri cüz'iyyatta ve zihayatta temerküz ve içtima' ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başı ile müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harab eder. Ve zişuurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet Rububiyyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir Rububiyyet-i mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. ş.) (Osmanlıca'da yazılışı: rububiyyet-i mutlaka)

rububiyyeti mutlaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları