Uluf ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Uluf" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uluf" ne demek?

 1. (Elf. C.) Binler, bin sayıları.

Uluf nedir? İlişkili sözcükler

 • Delail: (Delil. C.) Deliller. Bürhanlar. İsbat vasıtaları.(… Cay-ı hayrettir ki; Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) mübalağasız binler vecihte, binler çeşit insan, herbiri bir tek mu’cizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza… birer alameti ile iman getirdikleri halde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün devamı...
 • Hezaran: Binler. Binlerce. Pek çok. devamı...
 • Ahmedi Farukı: (Hi. 971-1034) (İmam-ı Rabbani) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Faruki denilmiştir. Kendisi demiştir ki: “Hakaik-i imaniyeden bir mes’elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim.” Hem demiş ki: “Bütün tarikatların nokta-i müntehası hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.” Bu zatın büyük ve çok kerametleri görülmüş ve müceddidiyet vazifesini bihakkın ifa etmiştir. Nakşi tarikatının kahramanı devamı...
 • Kayyum: Cami hademesi. Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse. devamı...
 • Aynel Yakın: (Ayn-ül yakin) Göz ile görür derecede görerek, müşahede ederek bilmek. (Bak: Yakin)(İman-ı tahkikide pek çok meratib var. O mertebelerden ilm-el yakin mertebesi çok bürhanların kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman ise bir şüpheye karşı bazan mağlup olur. Hem iman-ı tahkikinin bir mertebesi de, ayn-el yakin derecesidir ki, çok mertebeleri var. Belki Esma-i İlahiye devamı...
 • Nakşbendı: Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlahi sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan manasiyle, Şeyh Bahaüddin Nakş-bendi namındaki azim bir velinin kurduğu ve en ziyade hafi zikre dayanan tarikata mensub olan.(Silsile-i Nakşi’nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani (R.A.) Mektubat’ında demiş ki: “Hakaik-ı imaniyeden bir mes’elenin inkişafını, binler ezvak ve mevaacid ve keramata tercih ederim.”Hem demiş ki: devamı...
 • Medresetüzzehra: (Medreset-üz Zehra) 1914’de Birinci Cihan Harbinden evvel Van’da; Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin açılması için teşebbüse geçtiği ve Artemit’te (Edremit) temelini attığı Şark Üniversitesi’nin bir adı.(Münazarat Risalesi’nin ruhu ve esası hükmünde olan, hatimesindeki Medreset-üz Zehra hakikatı ise, istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur’a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki; bilmediği, ihtiyarsız olarak ona sevkolunuyordu. Bir devamı...
 • Elem: Acı, üzüntü, dert, keder Örnek: … dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı. Y. K. Karaosmanoğlu Bk. dert Bk. tasa devamı...
 • Taabbüdı: İbadete ait olup emrolunduğu için yapılan. Sebeb ve illeti sadece emir olan, aklın muhakemesine bağlı olmayan. İbadete ait ve müteallik.(Mesail-i şeriattan bir kısmına “Taabbüdi” denilir; aklın muhakemesine bağlı değildir; emrolduğu için yapılır. İlleti, emirdir.Bir kısmına “Makul-ül mana” tabir edilir. Yani: Bir hikmet ve bir maslahatı var ki, o hükmün teşriine müreccih olmuş; fakat sebep ve devamı...
 • Imamı Rabbanı: (Bak: Ahmed-i Faruki)(Silsile-i Nakşi’nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani (R.A.) Mektubat’ında demiş ki: “Hakaik-ı imaniyeden bir mes’elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim.”Hem demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehası, hakaik-ı imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.”Hem demiş ki: “Velayet üç kısımdır: Biri velayet-i suğra ki, meşhur velayettir, biri velayet-i vusta, biri velayet-i devamı...

Uluf ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.