Yazgıcılık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Yazgıcılık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Yazgıcılık" ne demek?

 1. Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm.

 2. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun karşısında herhangi bir gelişme olamayacağını ileri süren felsefe görüşü.

 3. Olayları ve başa gelenleri, önceden saptanmış, önlenemez ve insan istenciyle değiştirilemez inancıyla, olduğu gibi benimseme.

Yazgıcılık nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve devamı...
 • Erekbilim: Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören felsefe öğretisi. Yalnızca insan eylemlerinin değil, tarih ve ve doğa olaylarının da, bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş devamı...
 • Anlıkçılık: Duyu ve irade karşısında anlığın üstünlüğünü ileri süren doktrin, zihniye, entelektüalizm. Anlıksal olayların, duygulara ve istence göre, önceliğini ve üstünlüğünü ileri süren felsefe öğretisi. devamı...
 • Canlıcılık: Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. devamı...
 • Doğaüstücülük: Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm. Doğa yasalarıyle açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti. devamı...
 • Marksçılık: Marks’ın düşüncelerine dayanan devrimci sosyalist akım. Karl Marx ve Friedrich Engels’in geliştirdiği, “bilimsel toplumculuk” doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi. // Marksçılar felsefelerini eytişimsel özdekçilik olarak adlandırırlar. Marksçılığın dayandığı temel, devamı...
 • Görüngücülük: Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm. Gerçek olanın yalnızca -> görüngüler olduğunu öne süren, görüngülerin arkasında “kendinde şey”in varlığını yadsıyan görüş (nesnelgörüngücülük). // Bu anlamı Fransızca’da, devamı...
 • Zorlayıcı Nedenler: Daha önceden bilinmesine, gözönünde bulundurulmasına, etkisiz bir duruma düşürülmesine olanak bulunmayan ve dış etkenlerin gücü ile ileri gelen olaylar. devamı...
 • Deneyüstücülük: İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe devamı...
 • Hazcılık: Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm. Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük, hedonizm. devamı...

Yazgıcılık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.