hukukta def i nedir

Def Nedir?

Def, hukukta davalının davacıya karşı ileri sürdüğü savunmadır. Def, davacının iddiasını çürütebilir veya davacının iddiasını kabul etmekle birlikte, davacının talebinin reddedilmesini gerektiren bir durumu ortaya koyabilir.

Def Çeşitleri

Defler, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma, deflerin niteliğine göre yapılmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre defler ikiye ayrılır:

  • Maddi defler: Maddi defler, davacının iddiasını çürüten deflerdir. Örneğin, davacı bir sözleşmenin varlığını iddia ediyorsa, davalı sözleşmenin hiç yapılmadığını veya geçersiz olduğunu ileri sürebilir.
  • Şekli defler: Şekli defler, davacının iddiasını kabul etmekle birlikte, davacının talebinin reddedilmesini gerektiren bir durumu ortaya koyan deflerdir. Örneğin, davacı bir sözleşmenin varlığını ve geçerliliğini iddia ediyorsa, davalı sözleşmenin zamanaşımına uğradığını veya davacının sözleşmeyi ifa etmediğini ileri sürebilir.

Defler ayrıca, ileri sürülme zamanına göre de sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaya göre defler ikiye ayrılır:

  • Asıl defler: Asıl defler, dava açıldıktan sonra ileri sürülen deflerdir.
  • Sonradan ortaya çıkan defler: Sonradan ortaya çıkan defler, dava açıldıktan sonra ortaya çıkan ve davalının daha önce bilmediği deflerdir.

Def Süresi

Defler, belirli bir süre içinde ileri sürülmelidir. Def süresi, def türüne göre değişmektedir. Asıl defler, dava açıldıktan sonraki 15 gün içinde ileri sürülmelidir. Sonradan ortaya çıkan defler ise, davalının defeden haberdar olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde ileri sürülmelidir.

Def Süresinin Geçmesi

Def süresi geçerse, defler reddedilir. Ancak, davalı def süresinin geçmesini haklı bir sebebe dayanarak geciktirdiğini ispat ederse, defler kabul edilebilir.

Deflerin İncelenmesi

Defler, mahkeme tarafından incelenir. Mahkeme, deflerin geçerli olup olmadığını ve davacının iddiasını çürüttüğünü veya davacının talebinin reddedilmesini gerektiren bir durumu ortaya koyup koymadığını değerlendirir.

Deflerin Sonuçları

Defler, mahkeme tarafından kabul edilirse, davacının iddiası reddedilir veya davacının talebi reddedilir. Defler, mahkeme tarafından reddedilirse, davacının iddiası kabul edilir ve davacının talebi kabul edilir.

Deflerin Önemi

Defler, davalının haklarını korumak için önemlidir. Defler sayesinde, davalı davacının iddiasını çürütebilir veya davacının talebinin reddedilmesini gerektiren bir durumu ortaya koyabilir.

Deflere İlişkin Yasal Düzenlemeler

Deflere ilişkin yasal düzenlemeler, Medeni Yargılama Kanunu’nun 138. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, davalı, davacının iddiasına karşı defilerini dava açıldıktan sonraki 15 gün içinde ileri sürmelidir. Sonradan ortaya çıkan defler ise, davalının defeden haberdar olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde ileri sürülmelidir. Def süresi geçerse, defler reddedilir. Ancak, davalı def süresinin geçmesini haklı bir sebebe dayanarak geciktirdiğini ispat ederse, defler kabul edilebilir.

Deflere İlişkin Yargıtay Kararları

Deflere ilişkin Yargıtay kararları, deflerin geçerliliği, def süresi ve deflerin sonuçları gibi konularda önemli bilgiler içermektedir. Bu kararlar, hukukçular ve yargıçlar tarafından deflere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır.

Sonuç

Def, hukukta davalının davacıya karşı ileri sürdüğü savunmadır. Defler, davacının iddiasını çürütebilir veya davacının iddiasını kabul etmekle birlikte, davacının talebinin reddedilmesini gerektiren bir durumu ortaya koyabilir. Defler, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir ve belirli bir süre içinde ileri sürülmelidir. Defler, mahkeme tarafından incelenir ve kabul edilirse, davacının iddiası reddedilir veya davacının talebi reddedilir. Defler, davalının haklarını korumak için önemlidir ve Medeni Yargılama Kanunu’nda düzenlenmiştir.


Yayımlandı

kategorisi