sadet

Sözcük: Sadet

İngilizce Anlamı:

 • Essence
 • Substance
 • Core
 • Main point
 • Summary

Türkçe Anlamı:

 • Öz
 • Mahiyet
 • Esas
 • Ana fikir
 • Özet

Sözcük Kökeni ve Kullanımı:

“Sadet” sözcüğü Arapça “sad” (doğru, hakikat) kökünden türemiştir. Türkçe’de genellikle bir konunun veya ifadenin özünü, ana fikrini veya temel unsurlarını ifade etmek için kullanılır.

İngilizce ve Türkçe’de Kullanım Farklılıkları:

İngilizce’de “sadet” sözcüğünün karşılığı olan “essence” genellikle daha soyut ve felsefi bir anlam taşırken, Türkçe’de daha somut ve pratik bir anlamda kullanılır. Örneğin, İngilizce’de “the essence of life” (hayatın özü) gibi ifadelerde soyut bir kavramı ifade ederken, Türkçe’de “konunun sadeti” gibi ifadelerde daha somut bir konuya odaklanır.

Örnek Cümleler:

İngilizce:

 • The essence of this argument is that… (Bu argümanın özü şudur ki…)
 • The substance of the matter is that… (Meselenin aslı şudur ki…)
 • The core of the problem is… (Problemin ana kaynağı şudur…)
 • The main point of the speech was… (Konuşmanın ana fikri şuydu…)
 • Here is a summary of the main points… (İşte ana noktaların bir özeti…)

Türkçe:

 • Konunun sadeti şudur ki… (Konunun özü şudur ki…)
 • Meselenin mahiyeti şudur ki… (Meselenin aslı şudur ki…)
 • Problemin esası şudur ki… (Problemin ana kaynağı şudur…)
 • Konuşmanın ana fikri şuydu ki… (Konuşmanın ana fikri şuydu…)
 • İşte ana noktaların bir özeti… (İşte ana noktaların bir özeti…)

Sözcük Grupları ve Deyimler:

 • Sözün sadeti: Konunun özü
 • Sözün esası: Konunun ana fikri
 • Sözün mahiyeti: Konunun aslı
 • Sözün özü: Konunun ana fikri
 • Sözün özeti: Konunun ana noktalarının bir özeti

Eş Anlamlı Kelimeler:

 • Öz
 • Mahiyet
 • Esas
 • Ana fikir
 • Özet

Zıt Anlamlı Kelimeler:

 • Ayrıntı
 • Detay
 • Yan konu
 • Gelişme
 • Sonuç

Sonuç:

“Sadet” sözcüğü, hem İngilizce hem de Türkçe’de bir konunun veya ifadenin özünü, ana fikrini veya temel unsurlarını ifade etmek için kullanılan önemli bir kelimedir. İki dil arasındaki kullanım farklılıklarını anlamak, etkili iletişim için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi